Řízení rizik v MSP v porovnání s vybranou zemí EU v době ekonomické krize.

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik u malých a středních podniků v době ekonomické krize. Konkrétně na restaurační zařízení v České republice a v Itálii. Jednotlivé kapitoly v teoretické části diplomové práce jsou zaměřeny na malé a střední podniky a jejich podporu ze strany státu nebo Evropské unie. Dále práce vymezuje pojem riziko, jeho klasifikaci, analýzu rizik, řízení rizik nebo metody pro snižování a stanovení rizik. Praktická část diplomové práce je věnována analýze současné situace v restauračních zařízeních, analýze rizik a hodnocení rizik. Analýza rizik probíhá za pomoci What-if a FMEA analýzy. Pomocí těchto metod jsou odhaleny nejzávažnější rizika, pro která jsou stanovena vhodná opatření k jejich eliminaci.
The thesis focuses on the risk management for small and medium-sized enterprises in times of Economic crisis. Specifically for restaurants in the Czech Republic and Italy. The individual chapters of the theoretical part of the thesis are focused on small and medium-sized enterprises and their support by the state or the European Union. It further defines the concept of risk, its classification, risk analysis, risk management or methods for reducing and determining risks. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of the current situation in restaurants, risk analysis and risk assessment. The risk analysis is performed using What-if and FMEA analysis. With the help of these methods, the most serious risks are revealed, for which appropriate measures for their elimination are determined.
Description
Subject(s)
Rizika, analýza rizik, řízení rizik, MSP, restaurace, COVID 19, dotační programy, pojištění, FMEA analýza, Risks, risk analysis, risk management, SMEs, Restaurants, COVID 19, Grant programs, Insurance, FMEA analysis
Citation
ISSN
ISBN