Turistika jako způsob trávení volného času

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na jeden ze způsobů trávení volného času, a to turistiky v Krkonoších. Zabývá se bezpečným pohybem v horách a rozebírá vhodné vybavení na turistiku. V teoretické části jsou rozpracovány témata týkající se turistiky a volného času. Dále jsou specifikovány druhy turistiky. Tato práce je úzce zaměřena na Krkonoše, proto jsou zde Krkonoše podrobně popsány a také KRNAP. Nedílnou součástí je popis Klubu českých turistů, který má na starost turistické značení. Důraz je kladen hlavně na bezpečnost v horách. Charakterizovány jsou následující pojmy, a to volný čas, druhy turistiky, typy a významy jednotlivých značení a vhodná jaká je vhodná výbava na túry. Praktická část představuje soubor turistických tras, kde je podrobně popsána příprava včetně realizace a reflexe. Vytvořila jsem program na jednotlivé túry a součástí bylo několik aktivit.
The bachelor thesis focuses on one of the ways of spending leisure time, namely hiking in the Krkonoše Mountains. It deals with safe movement in the mountains and discusses suitable equipment for hiking. In the theoretical part, topics related to hiking and leisure time are elaborated. The types of hiking are also specified. This work is closely focused on the Krkonoše Mountains, so the Krkonoše Mountains are described in detail, as well as the KRNAP. An integral part is a description of the Czech Tourist Club, which is in charge of tourist signs. The emphasis is mainly on safety in the mountains. The following concepts are characterised: leisure time, types of hiking, types and meanings of individual signs and appropriate equipment for hiking. The practical part presents a set of hiking routes, where the preparation is described in detail, including implementation and reflection. I created a programme for each hike and included several activities.
Description
Subject(s)
turistika, Krkonoše, volný čas, mladá dospělost, KRNAP, bezpečnost
Citation
ISSN
ISBN