Lesní třída ve školní družině

Abstract
Práce se zabýváproblematikou slabého yztahuvelkoměstskýeh dětí k přírodě. obsahuje náhled na některé přístupy k výchově mládeže, resp. rozvíjení jejich vztahuk přírodě. Cílem této práce je připravit plogÍam pro třídu lesní druŽiny' částečně jej realizovat a zhodnotit reakce dětí. První část se věnuje stručné charakteristiee směrů enviromentální výchovy. Druhá část představuje samotný jednoměsíční program pro školní družinu s lesním progÍamem. Rovněž popisuje jeho částečnou realizaci s konkrétní třídou a závěrečné zhodnocení dosaŽenÝch cílů.
This work deals with the issue of the weak relationship of urban children to nature. It contains a preview of some approaches to the education of youth, or the development of their relďionship to nature. The aim of this work is to prepare the program for the class of forest preschool, partly to implement and evaluate the reaction of the children. The f,rrst part is devoted to a brief characteristics of the directions of environmental education. The second part represents the one-month píogram for the school club with the forest program. Also describes its partial implementation wíth a specific class and the final evaluation of the achieved goals.
Description
Subject(s)
Lesní mateřské škoiky, les, školní družina, program, Forest kindergartens, foÍest, school club' program
Citation
ISSN
ISBN