Rozšíření stávajícího mobilního pokladního systému

Abstract
Diplomová práce navazuje na autorovu bakalářskou práci Mobilní pokladní systém pro elektronický obchod. První částí diplomové práce je analýza stávající aplikace a průzkum obdobných aplikací které jsou nabízeny na trhu. Na analýzu v další části práce navazuje návrh a implementace chybějících funkcí, včetně úprav již existujícího kódu.Další částí práce je návrh a realizace testů, které jsou nezbytné pro nasazení aplikace do reálného prostředí.V poslední části práce jsou formulovány poznatky z testovacího provozu. Součástí jsou i poznatky z reálného provozu, jelikož aplikace byla nasazena do reálného prostředí dříve než se předpokládalo.
This master thesis follows author´s batchelor thesis Mobile cash system for e-shop. The first part of this thesis concerns analysis of existing application and research of similar competitive applications. The analysis is subsequent to the design and implementation of missing functions including adjustments of existing code. Following chapter includes design and realization on of the tests which are necessary for application implementation for a real use.The last chapter of this master thesis summarizes the author practical experience with application based on test environment and daily use in real shop environment.
Description
Subject(s)
Pokladní aplikace, webová aplikace, čtečka čárových kódů, tiskárna daňových dokladů, elektronická evidence tržeb, Point of sale application, web application, barcode reader, printer tax document, electronic sales record
Citation
ISSN
ISBN