Strategický rozvoj regionu Karlovarský kraj

Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem regionu Karlovarský kraj na základě vypracovaných strategických dokumentů Program rozvoje Karlovarského kraje 20142020 a Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. Teoreticky budou vysvětleny pojmy region, regionální rozvoj a politika, na které naváže teorie strategie a strategického regionálního plánování. Cílem práce je, za prvé analyzovat region Karlovarský kraj zejména se zaměřením na nezaměstnanost a jeho specifické problémy trhu práce, a za druhé zhodnotit účinnost opatření, které jsou za účelem rozvoje regionu realizovány. Pro splnění druhého cíle bylo realizováno dotazníkové šetření na středních školách a jeho výsledky budou základem pro dílčí doporučení krajským institucím, které jsou za naplňování opatření odpovědné.
The submitted thesis deals with the strategic development of the Karlovy Vary Region based on the strategic documents created Programme of Strategic Development for the years 20142020 and Development Strategy of Employment. In the theoretical part, there will be following terms explained region, regional development and policy, proceed with the theory of strategy and strategic regional planning. The first aim of the thesis is to analyse the Karlovy Vary Region in particular focusing on unemployment and the specific problems of the labour market, and the second aim is to assess the effectiveness of measures, which are realized to promote the regional development. To meet the second aim, a questionnaire survey in secondary schools was realized and the results will be the foundation of recommendations for the regional institutions which are responsible for the measures implementation.
Description
Subject(s)
naplnění opatření, podpora zaměstnanosti, program rozvoje, region, regionální rozvoj, strategie, strategické cíle, strategický plán, development programme, employment promotion, realization of measures, region, regional development, strategy, strategic objectives, strategic plan
Citation
ISSN
ISBN