Připravenost a vstup České republiky do eurozóny

Title Alternative:Readiness and admission of the Czech Republic to the euro area
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this diploma work is about the problems connected with the Czech Republic entering the Euro area. I have already written about this subject in my bachelor work and I would like to link these two works together. The first chapter focuses on a long-term integral development, which led to a creation of the economic and monetary union. In this chapter I also define the main phases of forming Euro as the single currency of particular European Union countries. The second chapter specifies the implementation of Euro to circulation, at first only in cashless (credit) form and later in cash form. The third chapter deals with a characteristic of supposition for joining the Euro area, where I am trying to sketch the evaluation of fulfilling the Maastricht convergent criteria by the Czech Republic. In the fourth chapter I am describing the level of an economic realignment of the Czech Republic with the Euro area. The fifth chapter inscribes choice of a suitable scenario for the implementation of Euro in the Czech Republic and the possible methods of conversion to Euro. The semifinal chapter focuses on the analysis of impact of the Euro acceptation in economic segments, which are the part of a sponsorship of the Ministry of Trade and Commerce. In the last chapter I am writing about the Central European Bank and its most current convergent report from December 2006.
Tématem této diplomové práce je problematika vstupu České republiky do eurozóny. Touto tématikou jsem se jíž zabývala i v mé bakalářské práci a volně jsem také na ni navázala. V první kapitole se zaměřuji na dlouholetý integrační vývoj, který vyústil v hospodářskou a měnovou unii. Zde také charakterizuji hlavní etapy formování eura jako jednotné měny zainteresovaných zemí Evropské unie. Druhá kapitola se specifikuje na zavedení eura do oběhu, a to nejprve v bezhotovostní podobě a poté v hotovostní podobě. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou předpokladů zapojení do eurozóny, kde nastiňuji hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou. Ve čtvrté části popisuji stupeň ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Pátá kapitola je věnována volbě scénáře zavedení eura v ČR a možným variantám způsobu přechodu na euro. V předposlední kapitole jsem se soustředila na analýzu dopadu přijetí eura na ekonomické sektory, které spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. V poslední kapitole jsem se zaměřila na Evropskou centrální banku a její nejnovější konvergenční zprávu z prosince 2006.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 84 s., 6 s. tab. příloh
Subject(s)
bank transfers payment, national bank of the czech republic, european integration, european integration proccess, european currency, european monetary union, european monetary systém, european communities, european union, fiscal criteria, economic and monetary uion, cash pament, single currency, maastricht convergence criteria, exchange rate mechanism, monetary criteria, economy structure, implementation of euro, bezhotovostní platební styk, česká národní banka, evropská integrace, evropský integrační proces, evropská měna, evropská měnová unie, evropský měnový systém, evropské společenství, evropská unie, fiskální kritéria, hospodářská a měnová unie, hotovostní platební styk, jednotná měna euro, maastrichtská konvergenční kritéria, mechanismus směnných kursů, měnová kritéria, struktura ekonomiky, zavedení eura
Citation
ISSN
ISBN