Specifika výslechu dětí a dospívajících

Title Alternative:Specificity in questioning the chldren and adolescents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The baccalaureate work was engaged with problems of questioning children and adolescents. Its aim was to be find out whether the recomended ways and methods of children and adolescents{\crq} questioning were observed and whether in applying the recomended processes and methods of questioning led to secondary victimization. The purpose of the baccalaureate work was achived in spite of the fact that all partial expectations were not proved. The work was formed by two fundamental parts. The first part was theoretical which deabt with basic terminology in the given area and described how should the children and adolescents{\crq} questioning be excercised. The second part was practical and investigated with a helps of a questionnaire, talk and observation whether the recomended ways and methods which were described in the theoretical part were adhered to. The results showed that the questioning practice of children and adolescents devolved a great attention. The implication of secondary victimization not show a certain difference immediately. The greatest contribution of this work appears in showing the possibility of following the description of peculiarities during the questioning of children and adolescents.
Bakalářská práce se zabývala problematikou výslechu dětí a dospívajících. Jejím cílem bylo zjistit, zda jsou dodržovány doporučené postupy a metody výslechu dětí a zda při prováděných výsleších došlo k sekundární viktimizaci. Cíle bakalářské práce bylo dosaženo, třebaže se nepotvrdily všechny dílčí předpoklady. Práci tvořily dvě stěžejní části a to část teoretická, která seznamuje se základní terminologií v dané oblasti a popisuje jak by měl být výslech dětí a nezletilých prováděn. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku, rozhovoru a pozorování zda jsou dodržovány doporučené postupy a metody, které byly popsány v teoretické části. Výsledky ukázaly, že výslechové praxi dětí a dospívajících je věnována velká pozornost a důsledky sekundární viktimizace se neprojevují záhy, ale až po určitém časovém odstupu. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat především popsání zvláštností během výslechu dětí a dospívajících.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 111
Subject(s)
specificity in questioning, child, adolescent, victimization, inquisition, conflict, verbal communication, nonverbal communication, suggestion, specifika výslechu, dítě, dospívající, viktimizace, výslech, konflikt, verbální komunikace, neverbální komunikace, sugesce
Citation
ISSN
ISBN