Nalezení optimální trasy přepravy nebezpečného nákladu

Title Alternative:Location of optimal path for dangerous goods transport
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je zaměřena na nalezení optimální trasy přepravy nebezpečných látek. Optimální trasa přepravy je vybrána na základě rozhodovacího procesu, který je reprezentován aplikací vícekriteriální rozhodovací analýzy na konkrétní příklad přepravy nebezpečného nákladu. Tato analýza umožňuje srovnání různých veličin pomocí jejich převodu na bodové hodnocení a následný výběr optimální trasy přepravy nebezpečného nákladu z několika variant navržených tras přepravy. Výběr optimální trasy přepravy probíhá na základě posouzení jednotlivých možností přepravy pomocí kritérií, které reflektují přepravní, ekonomické a bezpečnostní aspekty jednotlivých tras přepravy. K tomuto účelu je nutné sesbírat a setřídit data týkající se hustoty provozu a nehodovosti v silniční a železniční dopravě, ale také hustotu osídlení v okolí tras, šetrnosti k životnímu prostředí, apod. Dále je také nutné seznámit se s problematikou samotné přepravy nebezpečných látek a věcí s tím souvisejících. Výsledkem práce je ohodnocení jednotlivých variant přepravy nebezpečného nákladu pomocí vícekriteriální rozhodovací analýzy, na základě kterého se rozhodne o optimální variantě pro samotnou přepravu konkrétního množství nebezpečné látky na specifikovanou vzdálenost.
This work is focused on location of optimal path for dangerous goods transport. Optimal path of transport is chosen based on the decision-making process, which is represented by the application of mutli-criteria decision analysis, which is focused on particular example of dangerous goods transport. This analysis allows comparison of different quantities by their conversion to score and subsequent selection of optimal path of dangerous goods transport from several variants of proposed transport path. Selection of optimal transport route is based on assessment transportation options by criteria that reflected transport, economic and security aspects of transports routes. It is necessary for this purpose to collect and sort data of traffic intensity and accidents rate in road transport and rail transport, but also data of settlement around routes, data of environmental data, etc. It is also necessary to learn about problems of dangerous goods transport and about related things. Result of the work is evaluation of various options of dangerous goods transport by mutli-criteria decision analysis, based on which is chosen the optimal variant for the transport of a specific quantity of dangerous goods to specified distance.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 x CD-ROM; rozsah: 73 s. (91 139)
Subject(s)
přeprava, nebezpečný náklad, rozhodovací proces, vícekriteriální rozhodovací analýza, transport, dangerous goods, decision-making process, mutli-criteria decision analysis
Citation
ISSN
ISBN