Žáci se specifickou poruchou učení na základní škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení v praxi. Cílem bakalářské práce je popsat využívání podpůrných opatření u žáků se specifickou poruchou učení na základní škole.Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k tématu, dále jsou klasifikovány jednotlivé druhy specifických poruch učení a jejich projevy. Následně je uvedena diagnostika a reedukace, kde jsou popsány její zásady a obsah reedukační lekce. V poslední kapitole jsou uvedeny možnosti vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení včetně legislativního ukotvení. Výzkumné šetření pak tvoří analýza dat získaných pomocí rozhovorů s pedagogy. Bylo zjišťováno, jaká podpůrná opatření byla žákům se specifickou poruchou učení přiznána, jak jsou podpůrná opatření využívána a realizována ve výuce a jaká další podpora, nad rámec podpůrných opatření přiznaných školským poradenským zařízením, je žákovi poskytována. Výsledky prezentují zjištění o poměrně dobré informovanosti pedagogů v souvislosti s využíváním podpůrných opatření, a o dobré úrovni poskytování podpůrných opatření.
Bachelor's thesis deals with problematics around specific learning disabilities in practise. Goal of this bachelor's thesis is to describe usage of supporting measures by scholars with specific learning disability at elementary school.Bechelor's thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In theoretical part are named and described basic terms, that are connected with main subject, in this part are also classified individual sorts of specific learning disabilities and their symptoms. Another topic that is discussed in theoretical part are diagnostic methods, reeducation methods and content of reeducation lessons. In last chapter are given possibilities of education of scholars with specific learning disability including their law background.Practical part is made of analysis of date acquired from interviews with teachers. Goal of those interviews was to find out which supportive measures were admitted to scholars with specific learning disability. How much of those measures were used in real education and if scholars are receiving supporting measures beyond supporting measures admitted by school counseling facilities. Results shows that teachers are well informed about usage of supporting measures and that supporting measures are well used.
Description
Subject(s)
specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, podpůrná opatření, diagnostika, reedukace, možnosti vzdělávání, Specific Learning Disabilities, dyslexia, dysgraphia, dysorthography, dyscalculia, support measures, diagnostics, reeducation, educational opportunities
Citation
ISSN
ISBN