Vnímání barev při fotopických a mezopických adaptačních jasech

Abstract
Disertační práce se zabývá problematikou vnímání barev a modelem barevného vzhledu CIECAM02 v podmínkách fotopických a mezopických adaptačních jasů. V teoretické části jsou stručně popsány základní poznatky související se zpracováním zrakového vjemu a rozlišováním barev v různých podmínkách adaptačních jasů. Dále je v teoretické části popsán model barevného vzhledu CIECAM02, který umožňuje predikovat barevný vzhled za různých podmínek pozorování. V neposlední řadě je v teoretické části popsáno stanovení a hodnocení chyb, nejistot, preciznosti a přesnosti měření. V první části experimentu jsou na základě hodnocení chyb měření stanoveny korekční faktory, které jsou stanoveny pro přenositelnost dat mezi spektrofotometry. Další část experimentu se věnuje testování barvocitu a vizuálnímu experimentu s cílem zjistit, jak jsou pozorovatelé schopni rozlišovat barvy i při snížených úrovních adaptačních jasů. Hlavním cílem disertační práce je signifikantní zvýšení predikční schopnosti modelu CIECAM02 a CAM02-UCS v podmínkách mezopických úrovních adaptačních jasů. Pro tento účel jsou v závěru práce navrženy a testovány různé úpravy subjektivní chromatičnosti vedoucí ke zlepšení predikční schopnosti těchto modelů.
This dissertation addresses the issue of color perception and the evaluation of CIECAM02 and CAM02-UCS color appearance models. The main aim is to significantly increase the predictability of CIECAM02 a CAM02-UCS models under mesopic adaptive luminance levels. The theoretical section describes the basic information about visual perception processing and color discrimination under different adaptive luminance levels and describes the CIECAM02 color appearance model that allows predicting color appearance under different viewing and lighting conditions. This section also describes the determination and evaluation of errors, uncertainties, precision, and accuracy of the measurements. In the first part of the experiment, correction factors are determined for data portability between spectrophotometers based on the evaluation of measurement errors. The main part of the experiment is devoted to the color vision deficiency test and the visual experiment to determine how observers discriminate colors even at reduced levels of adaptive luminance. To accomplish the goal of this research, different adjustments of the colorfulness are proposed and tested leading to an improvement in the predictability of CIECAM02 and CAM02-UCS models.
Description
Subject(s)
barva, barvivo, adaptační jas, CIECAM02, CAM02-UCS
Citation
ISSN
ISBN
Collections