Rok 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Odvození výparného odporu oděvu z jeho tepelného odporu změřeného na suchém tepelném manekýnu
  Fung, Frederick Tungshing; ; Hes Luboš, prof. Ing. DrSc. Skolitel : 55146
  Potící se tepelný manekýn je považován za nejlepší zařízení pro testování tepelné izolace (Rct) a výparného odporu (Ret) oděvů, protože na manekýna ve formě lidské postavy lze snadno obléci trojrozměrný konfekční oděv při jeho testování. Tuto možnost neposkytuje tepelný model lidské kůže - skin model, neboť zkoušený materiál se zde nachází dvourozměrném formátu. Náklady na pořízení tepelného manekýna s možností pocení jsou však velmi vysoké a proto tato zařízení jsou jen zřídka instalovány ve výzkumných ústavech nebo oděvních společností. Ke stanovení Ret u zkoušených oděvů je v této práci použit suchý tepelný manekýn (cenově dostupnější a oblíbený v mnoha výzkumných ústavech) společně s českým tepelným modelem lidské kůže (skin modelem) Permetest. Výzkum v této práci si klade za cíl použít výsledek Rct ze suchého tepelného manekýna a korelaci vertikálně orientovaného modelu kůže (Permetest) k vytvoření modelové rovnice, která umožní vypočet Ret bez použití potícího se tepelného manekýna.K experimentům byly vybrány čtyři oblíbené oděvní materiály (bavlna, polyester a jejich směsi plus polypropylen) a použity k výrobě do košil v různých velikostech odpovídajících různým velikostem vzduchové mezery. Košile byly testovány na suchém manekýnu. Výsledky byly analyzovány a korelovány se stejnými materiály a stejnými šířkami vzduchových mezer ve vertikálně orientovaném skin modelu. Poté byly nalezeny nejvhodnější závislosti pro všechna data potřebná pro sestavení základních rovnic sloužících k prezentaci finální modelové rovnice umožňující cílový výpočet a predikci výparného odporu Ret oblečení bez použití potícího se tepelného manekýna.
 • Item
  Vědecký přístup k vícevrstvým sběračům mlhy
  Azeem, Musaddaq; ; Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55161
  Rostoucí obavy z rozšiřování pouští podnítily výzkum technologií zaměřených na získávání vody z netradičních zdrojů, jako je rosa, mlha a vodní pára. Některé z nejslibnějších projektů se zaměřují na zdokonalení konstrukcí pro získávání vody z mlhy. Hlavní překážkou pokroku v této oblasti se však stává neexistence společného rámce pro předvídání, měření a porovnávání účinnosti sběru vody u nových prototypů. Tento problém jsme řešili tím, že jsme navrhli obecnou teorii pro projektování účinných sběračů mlhy a také konkrétní experiment, který naši teorii vybavil všemi potřebnými parametry pro kvantifikaci efektivní účinnosti sběru vody. Ukázali jsme zejména, že pro vysokou účinnost sběru mlhy jsou nutné vícevrstvé kolektory a že všechny účinné konstrukce se nacházejí v úzkém rozmezí pórovitosti sítě. Naše závěry jsme podpořili měřeními na jednoduchých vícevrstvých harfových kolektorech.Smáčivost povrchu hraje při sběru mlhy významnou roli. Hydrofilní povrchy nabízejí rychlou nukleaci, zatímco hydrofobní povrchy zajišťují rychlý transport kapek. Mnoho živočichů a rostlin v suchých prostředích tento kompromis řídí přirozeným pokrytím bifilních povrchů se strukturálně řízenou smáčivostí. Tato lokální smáčivost poskytuje vysokou afinitu ke sběru mlhy. Tento mechanismus má za cíl usnadnit transport kapiček mlhy klouzajících dolů směrem k úložišti. Důvodem nahrazení tradiční rašlové síťky harfovou konstrukcí je zachycení maximálního množství mlhy zamezením jejího ucpávání vodou. Experimentálně byla realizována i část zaměřená na smáčivost (hydrofilnost a hydrofobnost) vertikální harfové struktury nebo mlhového sběrného prvku (FCE). Modifikace FCE hydrofilní úpravou vykazovalo zhoršený záchyt vody, zatímco hydrofobní úprava tento záchyt mírně zlepšila. Kromě toho jsme zkoumali hysterezi kontaktního úhlu (CAH) našich prototypů, abychom plně kvantifikovali smáčivost povrchu kolektoru.
 • Item
  Thermal Absorptivity and Other Thermal Comfort Parameters of Rib Knitted Fabrics
  Mangat, Asif Elahi; ; Hes Luboš, prof. Ing. DrSc. Skolitel : 55146
  Cílem teto práce je zjistit vliv různých profilů funkčních žebrových pletenin na jejich tepelné vlastnosti jako je tepelná vodivost, tepelná absorpce a tepelný odpor. Práce zahrnuje představení nového modelu pro extrapolaci tepelné absorpce vzhledem k rozdílu v oblasti interakce mezi lidskou kůži a žebrovou pleteninou. Tepelná absorpce je indikátorem pocitu tepla a chladu. Vzorky byly vyrobeny z polyesterové příze. Studie potvrzuje, že změna profilu povrchu žebrové pleteniny má podstatný vliv na její tepelné vlastnosti. Na základě této skutečnosti byl poprvé uveden nový termín tepelná kontaktní absorpce. Tepelná kontaktní absorpce představuje modifikaci tepelné absorpce vzhledem ke kontaktním bodům mezi dvěma povrchy. Stejně tak nově vyvinutý model je v souladu s naměřenými hodnotami.V další časti práce je ověřeno, see oblast s vyšší interakci mezi lidskou kůži a žebrovou pleteninou zvyšuje hodnoty tepelné absorpce. To je převážně způsobeno nárůstem kontaktních míst, která poskytuji větší plochu pro přenos tepla kondukci. Stejně důležité bylo také změřit hodnoty tepelného odporu a tepelné vodivosti. Byla zjištěna korelace mezi tepelným odporem, tepelnou vodivosti a kontaktní plochou. Bylo zjištěno, see existuje významná ekvivalence mezi tepelnými parametry a profilem povrchu.Třicet respondentů dále provedlo subjektivní analýzu pro potvrzeni hodnot z objektivního měřeni. Rovněž byl změřen vliv paralelního a svislého směru na propustnost vodních par. Bylo zjištěno, že směr má významný vliv na propustnost vzduchu a vody. Studie dospěla k závěru, že funkční žebrové pleteniny vyrobené z polyesteru mají u různého profilu povrchu různou tepelnou absorpci. Více kontaktních bodů mezi lidskou kůži a žebrovou pleteninou způsobuje chladivý účinek. To vše bylo studováno na funkčních žebrových pleteninách, které byly vyrobeny na plochém pletacím stroji.