Analysis of dynamic model of the drive of small diameter knitting machines ange 18.1

Title Alternative:Analiza modelu dynamicznego napędu małośrednicowej maszyny dziewiarskiej Ange 18.1
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Článek je zaměřen na dynamickou analýzu pohonného systému maloprůměrového pletacího stroje. Hlavním cílem je popis a analýza stávajícího konstrukčního uspořádání náhonu. Současné uspořádání pohonu zajišťuje svázaný pohyb jehelního válce a přístroje realizovaný jednou pohonnou jednotkou. Z technologického hlediska je nutné zajistit minimální odchylku natočení hlavních částí stroje během pracovního cyklu. Příspěvek popisuje sestavení matematického modelu. K sestavení pohybových rovnic byly použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. Ty byly řešeny pomocí software Matlab a jeho nadstavby Simulink. Výsledkem jsou průběhy kinematických veličin základních částí pohonného systému.
Artykuł jest poświęcony analizie dynamicznej układu napędowego małośrednicowej maszyny dziewiarskiej. Głównym celem jest opis i analiza obecnego układu konstrukcyjnego napędu. Obecnie układ napędu zapewnia sprzężony ruch cylindra igłowego i przyrządu wykonywany przez jedną jednostkę napędową. Z technologicznego punktu widzenia konieczne jest zapewnienie minimalnego odchylenia ustawienia głównych części maszyny w ciągu cyklu roboczego. Artykuł opisuje zestawienie modelu matematycznego. Do zestawienia równań ruchu wykorzystano równania Lagrange’a drugiego rzędu. Rozwiązywano je przy pomocy oprogramowania Matlab i jego nadbudowy Simulink. Wynikiem są przebiegi wielkości kinematycznych podstawowych części układu napędowego.
The paper deals with dynamic analysis of the driving system of small diameter knitting machines. Its main object is the description and analysis of the existing structural configuration of the drive. The present arrangement of the drive provides for a coupled motion of the needle cylinder and the dial, realized by a single driving unit. From the technological point of view, it is necessary to provide for a minimum deviation of swinging of principal parts of the machine during an operating cycle. The paper describes the compilation of a mathematical model. The motion equations have been devised by means of Lagrange equations of the second kind. They have been solved by means of the software Matlab and its superstructure Simulink. As the result, there have been obtained the courses of kinematic variables of basic parts of the driving system.
Der Artikel befasst sich mit der dynamischen Analyse des Antriebssystems der Kleinrundstrickmaschine. Das Hauptziel ist die Beschreibung und die Analyse der bestehenden Konstruktionsgestaltung des Antriebs. Die derzeitige Anordnung des Antriebs gewährleistet die gekoppelte Bewegung des Nadelzylinders und des Gerätes mittels einer Antriebseinheit. Unter dem technologischen Aspekt ist es erforderlich, eine minimale Abweichung der Drehung der Hauptteile während des Arbeitszyklus zu gewährleisten. Der Beitrag beschreibt die Erstellung eines mathematischen Modells. Zur Formulierung der Bewegungsgleichungen wurden Lagrangegleichungen zweiter Art verwendet. Diese wurden mittels der Software Matlab und ihres Überbaus Simulink gelöst. Das Ergebnis sind die Verläufe der kinematischen Größen der grundlegenden Teile des Antriebssystems.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN