Využití procesu HTA pro hodnocení místní dostupnosti zdravotnických technologií v návaznosti na výskyt zhoubných novotvarů v populaci

Abstract
Práce se zabývá hodnocením zdravotnických technologií (HTA), komplexním systémem, který se skládá z několika částí hodnocení klinických, technických, ekonomických, demografických, sociálních, etických a legislativních aspektů zdravotnických technologií. Práce překládá vybrané domény HTA se zaměřením na screeningové technologie související s výskytem zhoubných novotvarů v populaci České republiky a Karlovarského kraje. Teoretická část je zaměřena na popis a úvod do procesu HTA, jeho realizaci a význam jeho využití. Dále představuje epidemiologické pozadí populace v Karlovarském kraji, její specifika a důvod výběru konkrétní diagnózy zhoubných novotvarů průdušnice, průdušek a plic pro další analýzu. V rámci teoretické části je dále představen pilotní screeningový program s využitím LowDose CT pro vybranou diagnózu a jsou tak definovány medicínské technologie, které jsou předmětem praktického hodnocení. Výzkumná část práce se zaměřuje na praktickou aplikaci procesu HTA pro LowDose CT v doménách HTA relevantních pro screeningové programy. Výsledkem práce je praktické provedení vybraných domén HTA pro současný stav zdravotnického systému, dostupnost zdravotnických technologií a zdravotní stav populace v regionu. Praktickým výstupem hodnocení je analýza proveditelnosti zavedení nového screeningového programu pro včasný záchyt rakoviny plic.
The thesis deals with Health Technology Assessment (HTA), a complex system of evaluation of clinical, technical, economic, demographic, social, ethical, and legislative aspects of health technologies. The thesis translates selected HTA domains with a focus on screening technology associated with the incidence of malignant neoplasms in the population of the Czech Republic and the Karlovy Vary Region. The theoretical part is focused on the description and introduction to the HTA process, its implementation, and the importance of its use. It also presents the epidemiological background of the population in the Karlovy Vary Region, its specifics, and the reason for the selection of a particular diagnosis of malignant neoplasms of the trachea, bronchi and lungs for further analysis. Within the theoretical part is further introduced a pilot screening program using LowDose CT for the selected diagnosis and thus defines the medical technologies that are the subject of practical evaluation. The research part of the thesis focuses on the practical application of the HTA process for LDCT in HTA domains relevant to screening programs. As a result of the thesis, the practical implementation of selected HTA domains for the current state of the health system, availability of health technology, and health status of the population in the region is completed. The practical outcome of the evaluation is an analysis of the feasibility of introducing a new screening program for the early detection of lung cancer.
Description
Subject(s)
HTA, screening, zhoubné novotvary plic, LDCT, HTA, Screening, Lungs Malignant Neoplasms, LDCT
Citation
ISSN
ISBN