Pracovní činnosti mimo školní třídu

Abstract
Bakalářská práce "Pracovní činnosti mimo školní třídu" je zaměřená na pracovní činnosti na základní škole (mimo školní třídu). Žáci získávají řadu praktických dovedností, prohlubují a upevňují je v pracovní výuce a rozšiřují již vytvořené návyky. Teoretická část se zabývá pracovními činnostmi ve volném čase mimo školní třídu. Dále jsou uvedeny základy hygieny a bezpečnosti práce, druhy používaného nářadí, náčiní a pomůcek využitých při pracovních činnostech. V teoretické části jsou definovány cíle a vyučovací metody v pracovních činnostech. Zmiňuje také základní materiály, které mohou být při této práci využity. Našim zájmem je práce s přírodními materiály, které jsou k dispozici všude kolem nás. Praktická část představuje sérii metodických listů s konkrétními činnostmi, které slouží pro tvoření v přírodě. Jsou vhodné pro všechny, kdo mají zájem s dětmi tvořit z přírodního materiálu mimo školní třídu.
The topic of the bachelor's thesis is "Work activities outside the school classroom" in the 1st grade of Doctrina Elementary School. In the theoretical part, I first dealt with work activities and then with work activities in my free time outside the classroom. I also introduced the basics of hygiene and work safety, the types of tools, utensils and aids used in work activities. I mentioned the goals, methods and organizational forms of teaching in work activities. Then I present the basic materials that can be used at work. The practical part presents a series of methodical sheets with specific activities that are used for creation in nature. They are suitable for everyone who is interested in creating with children from natural materials outside of the school classroom.
Description
Subject(s)
Pracovní činnosti, volnočasová pedagogika, metodika, práce s přírodním materiálem
Citation
ISSN
ISBN