Měření kvality v sociálních službách

Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením kvality v sociálních službách. Cílem je charakterizovat nástroje měření kvality v sociálních službách, specifikovat je a prostřednictvím jednoho nástroje vyhodnotit změny v kvalitě vybrané sociální služby. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické.Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol, které se zabývají pojmem kvalita a jejími východisky v oblasti sociální práce, které nakonec porovnává s fungujícím tržním systémem. Popisuje rozdíly v pojmu kvalita v tržním systému a sociálních službách. Charakterizuje nástroje pro měření kvality sociálních služeb a popisuje jejich výhody a nevýhody.Empirická část pomocí evaluačního výzkumu vyhodnocuje změny v kvalitě vybrané sociální služby. Longitudinální výzkum je uskutečněn v pobytovém zařízení sociálních služeb. Změny jsou sledovány v jedenácti oblastech života uživatelů pomocí dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru. Kvalita je vyjádřená mírou samostatnosti v rozhodování klientů v jednotlivých oblastech. Výsledky jsou prezentovány prostřednictvím tabulek a grafů doplněné slovním vyjádřením.
This diploma thesis is on the topic of measuring the quality of social services. The goal is to describe the tools for measuring the quality of social services, their specification and evaluation of changes in the quality of selected social services using one tool. This diploma thesis is divided into two parts, a theoretical part and an empirical part.The theoretical part is divided into five chapters. These are concerned with the concept of quality and its basis in the field of social work, which are subsequently compared to a functioning market system. It describes the differences between the concept of quality in the market system and in social services. It characterises the tools for measuring the quality of social services and describes their advantages and disadvantages.The empirical part uses an evaluation survey to evaluate changes in the quality of selected social services. A longitudinal survey is realised in social service housing facilities. Changes are monitored in eleven spheres of the lives of users, using a questionnaire and a semi-structured interview. Quality is expressed by the degree of independence in decision-making by clients in various spheres. The results are presented by means of tables and graphs supplemented by a written statement.
Description
Subject(s)
evaluace, sociální služba, kvalita, měření kvality sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb, evaluation, social services, quality, measuring the quality of social services, quality standards in social services
Citation
ISSN
ISBN