Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace

Abstract
V rámci této diplomové práce byl syntetizován 6A-sulfanyl-6A-deoxy-beta-CD, jenž sloužil k in situ funkcionalizaci zlatých nanočástic díky afinitě síry ke zlatu. Dále byla provedena příprava zlatých nanočástic fotochemickou syntézou pomocí pulzního laseru. Částice byly charakterizovány transmisní elektronovou mikroskopií a testovány na odezvu biologicky aktivní látky propamidinu 2-hydroxyethansulfonátu.Literární rešerše je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První z nich se zabývá nanotechnologiemi. Další kapitola je cílena konkrétně na zlaté nanočástice. Třetí část se zaměřuje na možnosti přípravy nanočástic pomocí laseru a závěr literární rešerše je věnován základním informacím o cyklodextrinech.
In this diploma thesis, 6A-sulfanyl-6A-deoxy-beta-CD was synthesized and served for in situ functionalization of gold nanoparticles due to the affinity of sulfur to gold. Further, the preparation of gold nanoparticles by photochemical synthesis using a pulsing laser was performed. The particles were characterized by transmission electron microscopy and tested for the response of the biologically active substance propamidine 2-hydroxyethansulfonate.The literary research is divided into four main chapters. The first chapter deals with nanotechnology. The next chapter is aimed specifically at gold nanoparticles. The third part is focused on the possibilities of a preparation of nanoparticles using the laser and the conclusion of the literary research is devoted to basic information about cyclodextrins.
Description
Subject(s)
cyklodextriny, funkcionalizace, laser, zlaté nanočástice, cyclodextrins, functionalization, laser, gold nanoparticles
Citation
ISSN
ISBN