Analýza utváření vztahu mezi univerzitou a studentem jako zákazníkem

Title Alternative:Analysis of the relationship creation between the univerzity and student as a customer
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis analyses the way of creating a relationship between university and its students and is mainly focused on a relationship of a school to its alumni. The purpose of this work is to find out whether alumni of Faculty of economics are interested in being contacted by the university and to propose what activities the school should pursue in order to create an alumni system. The work is divided in to four main parts. First part focuses on determining the field of service marketing in school environment. It mainly emphasizes on customer relationship management. Second part is dedicated to marketing research, various types and methods of research and it also describes the way of creating a questionnaire. Third part compares alumni systems at public schools in the Czech Republic. Last part analyses results obtained from a questionnaire that was designed for alumni of Faculty of economics at Technical University in Liberec and based on these results it suggests possible solutions concerning improvement of relations between the Faculty and its alumni.
Tato práce se zabývá analýzou utváření vztahu mezi univerzitou a jejími studenty a je zaměřena převážně na vztah školy ke svým absolventům. Cílem práce je zjistit, zda mají absolventi ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci zájem o kontakt s fakultou, a navrhnout, kudy by se měly ubírat aktivity školy při tvorbě absolventského systému. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá determinováním marketingu služeb v prostředí školy. Hlavní důraz je kladen na řízení vztahů se zákazníky. Druhá část se věnuje popsání procesu marketingového výzkumu, jednotlivých typů a metod výzkumu a tvorbě dotazníku. Třetí část porovnává absolventské systémy na veřejných školách v České republice. Poslední část analyzuje výsledky získané z dotazníku, který byl určen absolventům ekonomické fakulty na Technické univerzitě v Liberci, a na základě těchto výsledků navrhuje možná řešení týkající se zlepšení vztahů mezi fakultou a jejími absolventy.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 90 s. (107 159 znaků)
Subject(s)
customer satisfaction, service marketing, school marketing, image of school, customer relationship management, knowledge management, marketing research, questionnaire, alumni system, spokojenost zákazníků, marketing služeb, marketing školy, image školy, řízení vztahů se zákazníky, knowledge management, marketingový výzkum, dotazník, absolventský systém
Citation
ISSN
ISBN