Ekonomická optimalizace nákupu nového automobilu

Title Alternative:Economic optimization of purchasing a new car
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce si klade za cíl napomoci při výběru vhodného typu automobilu dle požadavků a podmínek provozování automobilu potencionálními uživateli. Bylo proto nutné analyzovat stav reálného automobilového trhu v České republice a na základě zjištěných údajů vyhodnotit výhodnost zvolených typů automobilů, přičemž v diplomové práci bylo pro přehlednost respektováno dělení automobilů na specifické třídy. Optimální typ automobilu v každé ze zvolených tříd byl stanoven prostřednictvím rozhodovacího procesu, který je v práci reprezentován aplikací modelu vícekriteriální rozhodovací analýzy. Rozhodovací proces probíhá ve dvou rovinách. První se zabývá rozhodováním o optimálním typu automobilu v rámci samotných tříd, druhá je vztažena na optimalizaci volby osobního vozu pro jednotlivé uživatele. Pro tento účel bylo osloveno deset studentů posledních ročníků vysokých škol, kteří tvořili potencionální skupinu uživatelů a bodově ohodnotili ve strukturovaném dotazníku subjektivní důležitost uvažovaných parametrů osobních automobilů. Vícekriteriální rozhodovací analýza umožňuje porovnání zdánlivě neslučitelných veličin jejich převodem na bodové hodnocení. Následný výběr optimálního typu automobilu z množiny navržených je potom proveden s využitím tohoto bodového hodnocení. Předpokladem úspěchu řešení je získání a zpracovaní potřebných informací o dílčích typech automobilů, které jsou následně posouzeny z různých hledisek soustavou ukazatelů, reflektujících stránku ekonomickou, technickou, bezpečnostní a stránku výbavy vozu. Výsledkem předkládané práce je ohodnocení variant řešení, tj. porovnání zvolených typů automobilů a určení, který typ je v dílčí třídě i pro jednotlivé uživatele nejvýhodnější. Závěr práce tvoří diskuse porovnání prodejnosti automobilů s ideálním automobilem podle přání zákazníků.
This thesis?s aim is to help with the selection of suitable vehicle according to the potential user?s requirements and conditions of vehicle?s operation. That is why it was necessary to perform the analysis of the real automotive market in the Czech Republic and assess advantageousness of the selected types. In the same time it was necessary ? for the thesis to be well-arranged ? to take into account the division of vehicles into specific classes. The optimal type of the vehicle in each of the selected classes was stated via the decision-making process being represented by the application of multi-criteria decision analysis in this thesis. Decision-making process has two levels ? the first level deals with the decision about the optimal type of a vehicle in terms of the classes themselves whereas the second level refers to optimization of the vehicle selection for particular users. Ten students of the last university grades, who represented the potential group of users and who carried out the point evaluation of subjective importance of considered parameters of vehicles, were addressed for this purpose. Multi-criteria decision analysis enables the comparison of seemingly incompatible quantities by their conversion to point evaluation. Subsequent selection of optimal vehicle type from the set of nominated types is then performed by the usage of this point evaluation. The success of this solution is conditioned by gathering and processing of required information about particular vehicle types and their subsequent assessment from different points of view, by the set of indicators which reflect economic, technical and security viewpoint as well as vehicle equipment. The result of the presented thesis is the evaluation of the solution options, i.e. the comparison of the selected vehicle types, and the determination of the most advantageous vehicle type in terms of the specific classes and particular users. The conclusion of the thesis comprises the discussion dealing with the comparison of marketability of particular vehicles and the optimal vehicle according to the customers? requirements.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 x CD-ROM; rozsah: 88 s. (106 791)
Subject(s)
automobil, model automobilového trhu v čr, vícekriteriální rozhodovací analýza, vehicle, model of automotive market in the czech republic, multi-criteria decision analysis
Citation
ISSN
ISBN