Mentalizující dialog mezi členy učitelského sboru jako nástroj podpory osobnostního a profesního růstu

Abstract
Diplomová práce nazývající se Mentalizující dialog mezi členy učitelského sboru jako nástroj podpory osobnostního a profesního růstu je zaměřena na téma mentalizace a psychohygiena u učitelů vybrané základní školy. Cílem práce je zjištění míry dodržování zásad psychohygieny učitelů a vytvoření praktického doporučení pro vzájemné mentalizující naslouchání mezi členy učitelského sboru za účelem podpory jejich osobnostního a profesního růstu. K získání dat je použita metoda polostrukturovaného rozhovoru s vybranými učiteli konkrétní základní školy. Teoretická část vytvořena na základě prostudování odborné literatury, se zaměřuje na témata z oboru mentalizace, komunikace, naslouchání a psychohygieny. Praktická část je primárně zaměřena na reflexe rozhovorů s vybranými učiteli a na analýzu získaných dat. Dále na vyhodnocení dotazníků, které byly předloženy studentům učitelství a poskytly tak možnost porovnání s učiteli v praxi. Závěr práce obsahuje vytvořenou praktickou příručku s doporučením pro vzájemné naslouchání určené zejména učitelům konkrétní základní školy.
The diploma thesis titled Mentalisation Dialogue among Teaching Staff as a Supporting Tool of Personal and Professional Growth is focused on the issue of mentalisation and psycho-hygiene of teachers at a selected elementary school. The aim of the thesis is to examine the level of maintaining basic psycho-hygienic rules among teachers; secondly, the thesis presents practical recommendations for mutual mentalising listening among teaching staff to support their personal and professional growth. To obtain data, the method of semi-structured interview was utilized incorporating selected teachers of the particular school. The theoretical part is based on selected bibliography on the issues of mentalisation communication, listening, and psycho-hygiene. The practical part primarily deals with interview reflection and obtained data analysis. Furthermore, it evaluates questionnaires submitted to students of pedagogy to provide possible comparison with teachers from praxis. The conclusion contains an original practical handbook with recommendations for mutual listening aimed primarily at the teachers of the particular school.
Description
Subject(s)
mentalizace, sebereflexe, naslouchání, psychohygiena, komunikace, mentalisation, self-reflection, listening, psycho-hygiene, communication
Citation
ISSN
ISBN