Realizace vodní trati pro demonstraci laserového vizualizačního systému a obtékání těles

Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh modelu vodní trati jako demonstrační úlohu. V úvodní kapitole je rozebrána teorie mechaniky tekutin s návrhy vodních tratí včetně možností její konstrukce a realizace. Dále pak princip metody PIV.Praktická část dokumentu se týká vlastního návrhu modelu. Tedy návrhu vodní trati a jednoduché analýzy proudění u obtékaní těles v testovací části modelu. V závěrečné části je popsáno vyhodnocení měření a vizualizace kontrastním barvivem.
The aim of this diploma thesis is to design a model the water channel for purpose of laser visualization system demonstration. The introductory chapter discusses the theory of fluid mechanics design of water channel, including the possibility of its design and implementation. Furthermore, the principle of PIV method.The practical part of the document contains a design of a product, a design the water channel and simple analysis of the liquid flow in the model. The final section describes the evaluation of the measurement and visualization of contrast dye.
Description
Subject(s)
vodní trať, metoda PIV, difuzor, analýza proudění, water channel, PIV method, diffuser, the analysis ofliquid flow
Citation
ISSN
ISBN