Technologické zařízení, průzkum a obnova objektu bývalé papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Technical University of Liberec
Abstract
Die Studie ist der komplexen bauhistorischen Auswertung des Frühbarockobjektes der Papierfabrik in Hammer gewidmet. Der bestehende Kern des Gebäudes wurde in den 1680er Jahren auf dem Gebiet der ehemaligen älteren, 1655 gegründeten Papierfabrik gebaut. Grundlegend wurden dann die Umbauten im Hochbarockstil mit verzierter Fassade und die klassizistischen baulichen Veränderungen in den 1820er und 1830er Jahren. Die älteste Etappe mit gemauertem Souterrain und Erdgeschoss und mit dem Fachwerkgeschoss wird aufgrund der neuesten Erkenntnissen und der Identifizierung einer ganzen Reihe an Bauten aus dem Bauhorizont des 17. Jahrhundert in den Kontext der Entwicklung der technischen und dörflichen Bauten eingereiht. Besondere Aufmerksamkeit wird dem als Unikat erhaltenen Torso der technologischen Papierfabrik-Anlage und dem Betriebsumbau in bestimmten zeitabschnitten gewidmet. An den Beispielen der Auswertung der Fundsituationen im Innenraum und besonders an der Fassade werden die Möglichkeiten der durchlaufend durchgeführten Untersuchungsarbeiten und ihre Notwendigkeit für die qualifizierte Erneuerung der Bauten dargestellt. Die meiste Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Untersuchung und folgende Erneuerung der Fassade der Papierfabrik, die in der verzierten Form des Hochbarockstils präsentiert wurde und die dank ihrer hochwertigen Ausführung zu den gelungensten Denkmalerneuerungen wenigstens in Nordböhmen gehört.
The study is devoted to the historical building survey of the Early Baroque paper mill in Hamr na Jezeře. On the examples of evaluation of finding situations at the facade are presented possibilities of exploratory works and their necessity for qualified reconstruction of buildings. The facade was presented in a decorative Baroque style. Close attention is paid to the preserved torsion of the paper mill‘s technological equipment. Findings from the fieldwork are confronted with data from archival research and analogies from the industrial field. The paper mill was established in 1655, but the existing building core dates from the 1680´s. The appearance of the building was modified by the Baroque rebuilding and Classicistic adaptations in the second and third decades of the 19th century. The oldest stage with a brick basement and a ground floor and a half-timbered floor coincides with the development of village buildings in Northern Bohemia during the 17th century. In regard to the technological facilities, it was possible to reconstruct the operation of the company in individual time periods.
Studium jest poświęcone komplek- sowemu budowlano-historycznemu obiektowi wczesnobarokowej papierni w miejscowości Hamr na Jezeře. Na przykładach ocenienia sytuacji znaleziska przede wszystkim przy fasadzie są zaprezento- wane możliwości stopniowo wykonywanych prac badawczych i nie- zbędności kwalifikowanego wznowienia budowli. Obserwowana jest również rekonstrukcja fasady papierni, która była prezentowana w okresie szczytowego ozdabianego baroku i dzięki dobremu wykonaniu należy do najlepiej wykonanej rekonstrukcji zabytków co najmniej w czechach Północnych. Szczegółowa uwaga jest również poświęcona unikatowo przetrwałemu niedokończonemu urządzeniu technicznemu papierni. Punkt ciężkości pracy polega na badaniu źródła materiałowego, tj. samej budowli papierni i tor- su historycznego urządzenia maszynowego. Stwierdzenia z prac terenowych są konfrontowane z danymi archiwalnymi i analogiami z odpowiedniej dziedziny budowlanej. Papiernia została założona do roku 1655, ale obecny rdzeń budowy był bezpiecznie datowany do lat 70-tych XVII wieku. zasadnicze były również barokowe prze- budowy z ozdabianymi fasadami i klasycystyczne przepracowania w drugim i trzecim dziesięcioleciu XIX wieku. Najstarszy etap z mu- rowaną suteryną i parterem jest umieszczony w kontekście rozwoju budowli technicznych i wiejskich w czechach Północnych na pod- stawie najnowszej wiedzy i identyfikacji całego szeregu budowli z horyzontu budowlanego XVII wieku. w przypadku urządzenia technologicznego udało się wiarogodnie rekonstruować eksploata- cję obiektu w poszczególnych okresach czasu.
Description
Subject(s)
historie papírenství, stavebně historické průzkumy, technické památky, vodní díla, Českolipsko, History of Papermaking, Building Historical Surveys, Technical Monuments, Waterworks, Českolipsko Region
Citation
ISSN
1213-5097
ISBN
Collections