Badatelská výuka v odborných předmětech na střední průmyslové škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá badatelskou výukou v odbornýchpředmětech na střední průmyslové škole. Předmětem práce bylozpracování pedagogických příprav pro výuku tematického blokuodborného předmětu za použití metodiky badatelsky orientovanévýuky. Teoretická část objasňuje psychologické a pedagogickéaspekty konstruktivistické koncepce vyučování, jež byla shrnuta vestejnojmenné kapitole. Ta je základem pro charakterizaci badatelskyorientované výuky, tj. učení založené na bádání.Praktická část popisuje zpracování jednotlivých metodických listůpro učitele a pracovních listů pro žáky. Zpracované listy byly konzultoványs učiteli experty daného tematického bloku a posloužíučitelům jako podklady pro badatelskou výuku. Pomocí vytvořenéhohodnotícího nástroje byly materiály i zhodnoceny.
The topic of this Bachelor´s thesis is the development of inquirybased teaching in vocational subjects at the secondary vocationalschool. The subject of the research was to compose pedagogicalpreparations for teaching vocational subject with the use of inquirybased teaching. The theoretical part explains the psychological andpedagogical aspects of the constructivist teaching concepts, weredescribed in the chapter of the same name. This is the basis forthe characterization of inquiry based teaching, ie learning based oninquiry.The practical part describes the possibilities of design and creationof methodological sheets for teachers and worksheets for pupils.The processed materials were consulted with the experts teachersof the thematic block and will be serve as a basis for the inquirybased teaching of electronics. The materials were evaluated usingthe created evaluation tool.
Description
Subject(s)
badatelsky orientovaná výuka, metodika BOV, učení založené na bádání, výuka odborných předmětů na středníškole, Inquiry, inquiry based teaching, BOV methodology, inquiry based science education, teaching vocational subjects atsecondary vocational school
Citation
ISSN
ISBN