Rozvíjení myšlení a aktivního učení na obchodní akademii

Title Alternative:Developing of thinking and active learning at a business academy
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozvíjením myšlení a aktivního učení na obchodní akademii. Předmětem práce bylo sestavení pedagogických příprav na výuku ekonomických předmětů za použití aktivizujících metod. Teoretická část charakterizuje myšlení, jako psychologické východisko pro aktivní učení, objasňuje psychologické a pedagogické aspekty konstruktivistické koncepce vyučování, jež byla popsána v kapitole věnované pedagogickému konstruktivismu, definuje výukové metody, jejich funkci ve výchovně vzdělávacím procesu a blíže popisuje aktivizující výukové metody, které člení na diskusní, problémové, situační, inscenační a didaktické hry. Praktická část charakterizuje vybranou obchodní akademii, vybrané kapitoly z jejích kurikulárních dokumentů, dále představuje sérii příprav na výuku ekonomiky, z nichž některé byly autorkou práce vyzkoušeny v rámci její pedagogické praxe a zhodnoceny.
The topic of this Bachelor´s thesis is the development of thinking and active learning at a Business Academy. The subject of the research was to compose pedagogical preparations for teaching economic subjects with the use of activating methods.The theoretical part deals with thinking as a psychological base for active learning, explains psychological and pedagogical aspects of constructivist teaching concepts which were described in the chapter dealing with pedagogical constructivism. Next part defines teaching methods and their functions in educational processes, andit gives a detail description ofactivating teaching methods. These are divided into discussion, problem-solving, situational, staging and didactical games. The practical part characterizes the chosen Business Academy and some chapters from its curricular documents. Moreover, next part presents a series of preparations for teaching economics. Some of the preparations were tested out and evaluated by the author of the thesisduring her pedagogical practice.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN