Modelování transportu radionuklidů obsažených v granitové vodě v heterogenním horninovém prostředí

Title Alternative:The simulation of the transportation of the radionuclides contained in the granite water in the heterogenous rock medium
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce pojednává o modelování transportu radionuklidů v granitovém prostředí a je motivována problematikou hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Cílem je porovnat významnost jednotlivých procesů, které retardaci radionuklidů v granitovém prostředí ovlivňují. První kapitoly jsou pojaty jako teoretický základ a uvádí šířku problematiky, které se práce věnuje. Stavba hydrogeologického modelu je ucelená - od popisu fyzikálních jevů přes tvorbu diskrétního matematického modelu až po jeho řešení. Práce zmiňuje i širší souvislosti, které jsou s hydrogeologickým modelováním spjaty s cílem uvést čtenáře co nejpodrobněji do komplexní problematiky. Nedílnou součástí práce je i numerická implementace, která navazuje na převzaté zdrojové kódy a rozšiřuje jejich funkčnost. Poslední kapitola práce se věnuje vyhodnocení výstupů simulací s teoreticky odvozenými poznatky a porovnává významnost jednotlivých procesů, které na transport v heterogenním granitovém prostředí působí.
This paper is dealing with the issue of simulation of the migration of the radionuclides in the granite media, it is motivated by the issue of the stowage space of the radionuclide waste. It proposes to compare the significance of the single processes, which influence the retardation of the radionuclides in the granite media. The first chapters are taken like the theoretical base and notice the issue width, which is the paper concerning to. The construction of the hydrogeological model is taken by the complex method - from the description of the physical effects through the creation of the discreet mathematical model to its solving. The paper mentions also the wider contexts, which are adherent with the hydrogeological simulatiom to with the aim of the introduction of the reader as deep as possible into the complex issue. The integral part of the paper is also the numerical implementation, which has been originating together with the paper, connects to the assumed spot heights and extends their functionality. The last chapter is turning to the evaluation of the outputs by the simulation with the theoretically derived findings and compares the significance of the single processes, which affect the transport in the heterogenous granite media.
Description
katedra: NTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 82 s.
Subject(s)
matematické modelování, počítačová simulace, nelineární sorpce, migrace radionuklidů, rozklad operátoru, mathematical simulation, computer simulation, non-linear sorption, migration of the radionuclides, operator splitting
Citation
ISSN
ISBN