Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání

Title Alternative:Child with Specific Educational Needs in Pre-school Education
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání. Jako cíl diplomové práce jsme si stanovili podat teoretické vymezení problematiky předškolní edukace a školní zralosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných mateřských školách a popsat situaci v oblasti informovanosti pedagogů a rodičů těchto dětí ve vztahu k této problematice.Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje specifika dětí předškolního věku a jejich celkový vývoj, věnuje se pre-primárnímu vzdělávání, jeho úkolům, cílům, obsahu a metodám, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, integraci, inkluzi a individuálnímu vzdělávacímu plánu.Praktickou část tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření doplněné kazuistikou dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaného do běžné mateřské školy.
This diploma thesis deals with the preschool education of children with specific educational needs. The aim of this thesis is to give a theoretical definition of preschool education and school readiness of children with specific educational needs integrated in common kindergartens and describe the situation in awareness of teachers and parents of these children in relation to this issue.The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines specifics of preschool children and their overall development, and is dedicated to pre-primary education, its tasks, objectives, content and methods for children with specific educational needs, integration, inclusion and individual educational plan.The practical part contains an analysis and interpretation of data acquired through questionnaires distributed among parents and teachers of children with specific educational needs, complemented with a case study of a child with specific needs integrated into common kindergarten.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN