Dopad změn měnových kurzů do finančních výkazů proexportně zaměřeného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je pomocí simulace zjistit dopady změn měnových kurzů na vybrané položky finančních výkazů v konkrétním zvoleném podnikatelském proexportně zaměřeném subjektu. Zaměřuje se na přípravné práce k účetní závěrce, na tzv. účetní uzávěrku, účetní závěrku a měnové kurzy. V práci je provedena ekonomická charakteristika a rozbor jednotlivých výkazů vybraného podnikatelského subjektu zaměřeného na zahraniční obchod. Následně je zhodnocen dopad rozdílných metod, které lze využít pro stanovení měnových kurzů (na denní, týdenní či měsíční bázi), jež byly demonstrovány simulací na příkladu zúčtování pohledávek ve vybraném časovém období u zvoleného subjektu. Pro zpracování simulací byly použity jak skutečné údaje z účetního deníku vybrané společnosti, tak i alternativní, upravené pro potřebu provedení komparativní analýzy dopadů volby měnového kurzu na finanční výkazy. Závěr práce se skládá ze syntézy vědomostních výstupů a z formulace závěrů k dosaženým výsledkům.
The impact of changes in foreign exchange rates on the financial statements of an export-oriented companyThe aim of the bachelor thesis is to identify the effects of changes in exchange rates on selected items of financial statements in a particular chosen business export oriented entity. It focuses on the preparatory work, the financial statements and the exchange rates. In the thesis, the economic characteristics and the analysis of the individual statements of the selected business entity focusing on foreign trade are carried out. Subsequently, the impact of the different methods that can be used to determine the exchange rates (on a daily, weekly or monthly basis) that have been demonstrated by simulation on the example of the settlement of receivables in the selected time period for the selected entity is evaluated. Both the actual data from the company's diary and the alternative, adjusted for the need to perform a comparative analysis of the impact of the exchange rate on the financial statements, were used to process the simulations. The conclusion of the thesis consists of the synthesis of knowledge outputs and the formulation of the conclusions to the achieved results.
Description
Subject(s)
Ekonomická charakteristika, kurzové zisky, kurzové ztráty, měnové kurzy, proexportně zaměřený podnikatelský subjekt, účetní uzávěrka, účetní závěrka, Economic characteristics, exchange rate gains, exchange rate losses, exchange rates, export business oriented entity, closing - the - books, financial statements
Citation
ISSN
ISBN