Personality chacteristics and performance motivation of competitors – juniors in white water slalom

Title Alternative:Cechy osobowościowe oraz motywacja do osiągnięcia wyników zawodników – juniorów w slalomie wodnym
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V příspěvku se zabýváme temperamentovými vlastnostmi a profilem výkonové motivace u juniorských závodníků ve vodním slalomu. Výkon v této disciplíně klade vysoké nároky na psychiku mladého závodníka. Znalost temperamentu a výkonové motivace sportovce, respektování jejich zvláštností, vlivu na výkonnost, motorické učení a vztahy by měla být samozřejmou podmínkou tréninkového procesu. Jedná se o případovou studii explorativního charakteru. Sledovaným souborem byla specifická skupina 16 juniorských závodníků vrcholové úrovně ve vodním slalomu. K vyšetření byly použity dva standardizované dotazníky: Eysenckův dotazník temperamentu EPI a dotazník motivace výkonu (DMV) autorů Pardela, Maršálové Hrabovské (1984). Na základě Eysenckova dotazníku temperamentu bylo zjištěno, že v současné době pro podání vrcholného výkonu v juniorských, resp. kategoriích závodníků do 23 let, je nejvhodnějším typem sangvinik s nízkým skóre neurotismu, s průměrnými hodnotami motivace výkonu i brzdící anxiozity a vysokou hodnotou ve škále anxiozity pozitivní.
Artykuł poświęcony jest cechom osobowościowym i profilowi motywacji do osiągnięcia wyników zawodników - juniorów uprawiających slalom wodny. Ta dyscyplina sportu stanowi duże obciążenie dla psychiki młodego zawodnika. Znajomość osobowości i motywacji do osiągania wyników przez sportowców, poszanowanie ich cech szczególnych, wpływ na wyniki, naukę motoryki i inne zależności powinny być oczywistym warunkiem procesu treningowego.W artykule przedstawiamy studium przypadku o charakterze eksploratywnym. Badania dotyczyły specyficznej grupy 16 młodych zawodników uprawiających wyczynowo slalom wodny. Do badań wykorzystano dwa zestandaryzowane kwestionariusze: kwiestionariusz osobowości Eysencka EPI oraz kwestionariusz motywacji do wykonania (DMV) Pardela, Maršálovej Hrabovskiej (1984). Na podstawie kwestionariusza osobowości Eysencka stwierdzono, że obecnie dla osiągnięcia najlepszego wyniku w kategoriach juniorskich, wzgl. zawodników do lat 23, najkorzystniejszym typem jest sangwinik o niskim poziomie neurotyzmu, z przeciętnymi wartościami motywacji do osiągania wyników i pohamowanymi stanami lękowymi oraz o wysokim poziomie w skali stanów pozytywnych.
The paper deals with personality characteristics and performance motivation profile in junior competitors in white water slalom. Performance in this discipline puts high demands on psyche of young competitor. The knowledge of personality and performance motivation of a sportsman, respecting their exceptionality, their impact on performance, motor learning and relationships should be an obvious condition of a training process. It is a case study of an explorative character. The observed sample was a specific group of 16 junior top competitors in white water slalom. We have used two standardized questionnaires: Eysenck Personality Inventory (EPI) and performance motivation questionnaire (DMV) by Pardel, Maršálová, Hrabovská (1984). On the basis of the EPI we have found that today the most suitable type in the junior category (up to 23 years) for performing the top performance is the sanguine type with the low neurotic score, with the average performance motivation values and braking anxiety and high values on the positive anxiety scale.
In diesem Beitrag befassen wir uns mit den Temperamentseigenschaften und dem Profil der Leistungsmotivation bei Nachwuchswettkämpfern im Kanuslalom. Die Leistung in dieser Disziplin stellt hohe Ansprüche an die Psyche eines jungen Sportlers. Kenntnisse des Temperaments und der Leistungsmotivation des Sportlers, die Berücksichtigung von dessen Besonderheiten und der Einflüsse auf seine Leistungsfähigkeit, auf sein motorisches Lernen und seine Beziehungen sollten selbstverständliche Bedingungen des Trainigsprozesses sein. Es handelt sich um eine Fallstudie mit explorativem Charakter. Es wurde eine Versuchsgruppe von 16 Top-Nachwuchswettkämpfern im Kanuslalom untersucht. Für die Untersuchung wurden zwei standardisierte Fragebogen verwendet: der Eysenck – Temperament – Fragebogen EPI und der Leistungsmotivations –Fragebogen (DMV) (Verfasser: Pardel, Maršálová, Hrabovská, 1984). Der Eysenck – Fragebogen ergab, dass der geeigneteste Typ für Spitzenleistungen in den Juniorenkategorien bzw. in den Kategorien von Sportlern unter 23 Jahren der Sanguiniker, mit einem niedrigen Neurotizismus-Score, mit Leistungsmotivations-Durchschnittswerten, bremsender Anxiosität und mit hohem Wert auf der Skala der positiven Anxiosität, ist.
Description
Subject(s)
white water slalom, performance motivation, personality
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN