Návrh systému balících pracovišť

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací pracoviště balení v zakázkové výrobě. Obsahem práce je seznámení čtenáře se zlepšovatelským cyklem řízení projektu DMAIC, s filosofií Lean a jejími základními nástroji. V další části, práce popisuje průběh zlepšovatelského projektu, jehož součástí je definování cílů, tvorba procesních map či měření časových snímků. V části analýzy jsou naměřená data analyzována se snahou odhalit v procesech na pracovišti plýtvání a následně navrhnout nápravná opatření pro jeho odstranění či redukci. Hlavním výstupem práce jsou z analýzy vyplývající návrhy nového rozložení pracoviště, jejich porovnání a výběr nejvhodnějšího návrhu. V závěru práce je popsán počátek průběhu realizace projektu.
This thesis deals with optimization of packing hall in custom production. The thesis includes familiarization with the DMAIC improvement cycle, the Lean philosophy and with basic Lean's tools. In the next part is description of the course of the improvement project, part of which is defining of goals, creating of flowcharts and time audits. In the Analyze part are collected data analyzed with the focus on detection and determination or reduction of waste in processes. The main output of thesis are proposals of new layout of packing hall which are compared together and then the best proposal is chosen. In the final part of the thesis, initial works on realization of this project are described.
Description
Subject(s)
Lean, DMAIC, optimalizace, časový snímek dne, re-layout, Lean, DMAIC, optimization, time audit of workday, re-layout
Citation
ISSN
ISBN
Collections