The hypothesis of economic and monetary integration process endogeneity in relation to the global economic crisis

Title Alternative:Hipoteza endogeniczności integracji gospodarczej i walutowej pod wpływem światowego kryzysu gospodarczego
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Hypotéza endogenity procesu ekonomické integrace předpokládá, že v případě kvalitativního nebo kvantitativního posunu v integračním procesu se očekávané přínosy projeví po určité době od této změny. Optimistická hypotéza endogenity procesu integrace dokazuje, že integrační proces je spojen s prohlubováním mezinárodních obchodních vztahů a doprovázen postupnou vyšší sladěností hospodářských cyklů ekonomik. Negativní dopady světové hospodářské krize však byly zaznamenány jak v oblasti vzájemného mezinárodního obchodu evropských zemí, tak ve vzájemné synchronizaci hospodářských cyklů. Světová ekonomická krize má jednoznačně negativní dopad na proces evropské ekonomické a měnové integrace, přínosy ekonomické integrace klesají a ekonomické náklady integrace se zvyšují.
Hipoteza endogeniczności procesu integracji gospodarczej zakłada, iż w przypadku jakościowych lub ilościowych zmian w procesie integracji oczekiwane korzyści pojawnią się po pewnym czasie. Optymistyczna hipoteza endogeniczności procesu integracji udowadnia, iż proces integracyjny związany jest z pogłębieniem międzynarodowych stosunków handlowych, i towarzyszy mu stopniowo większa spójność cyklów gospodarczych integrujących się gospodarek. Negatywne skutki światowego kryzysu gospodarczego odnotowano zarówno w dziedzinie handlu międzynarodowego państw europejskich, jak i we wzajemnej synchronizacji przebiegu ich cykli gospodarczych. Światowy kryzys gospodarczy ma jednoznacznie negatywny wpływ na proces europejskiej integracji gospodarczej i walutowej, ekonomiczne koszty funkcjonowania europejskiego ugrupowania integracyjnego gwałtownie się zwiększają i ekonomiczne korzyści integracji zmniejszają się.
The hypothesis of the integration process endogeneity assumes that in the case of a quantitative or qualitative change in economic integration the expected benefits will be visible in a certain time after the change occurred. The optimistic hypothesis of the integration process endogeneity assumes that the process of integration is connected with the growth of international trade and with the gradual higher synchronization of business cycles. The negative impacts of global economic crisis have been recorded both in the area of mutual international trade as well as in the synchronization of business cycles. The economic crisis has clearly negative impact on the process of the European economic and monetary integration; the benefits of integration are decreasing and the costs are increasing.
Die Endogenitätshypothese des Wirtschaftsintegrationsprozesses setzt voraus, dass im Falle einer qualitativen oder quantitativen Verschiebung innerhalb des Integrationsprozesses sich der erwartete Nutzen in bestimmter Zeit nach dieser Änderung erweist. Die optimistische Endogenitätshypothese des Integrationsprozesses beweist, dass der Integrationsprozess mit Vertiefung der internationalen Geschäftsbeziehungen verbunden ist und mit der allmählichen höheren Abstimmung der Wirtschaftszyklen der integrierenden Volkswirtschaften begleitet ist. Die negativen Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise wurden sowohl im Bereich des gegenseitigen internationalen Handels der europäischen Länder als auch in der gegenseitigen Synchronisation bei dem Verlauf deren Wirtschaftszyklen bemerkt. Die globale Wirtschaftskrise hat eindeutig negative Auswirkungen auf Prozesse der europäischen Wirtschafts- und Währungsintegration, die ökonomischen Kosten für Funktionieren der europäischen Integrationsgruppierung erhöhen sich heftig und der ökonomische Nutzen der Integration senkt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN