Pojistný podvod a důsledky, které jsou s ním spojeny pro pojistníky a pojistitele

Title Alternative:Insurance fraud and the consequences which are connected with its for clients and insurers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma thesis states to the issue of insurance fraud in the Czech Republic. Insurance fraud is defined in terms of criminal law and are described its causes and consequences. The attention is also paid to the area of prevention against insurance fraud, fraud management and entities that are involved in solving this crime. In this work is analyzed and evaluated the current state of insurance fraud based on the statistics of law enforcement and special services of insurance companies that deal with the detection of insurance frauds. An important part of the text is an area devoted to the introduction of the registry of claims on the Czech insurance market. In this context, it is explained the operation of credit registers in the banking, because the registers should work on the same principle. The main aim of the practical part is to design the most appropriate solution for the detection of insurance frauds.
Diplomová práce uvádí do problematiky pojistného podvodu v České republice. Pojistný podvod je definován z hlediska trestně právního a jsou popsány jeho příčiny a důsledky. Pozornost je také věnována oblasti prevence proti pojistnému podvodu, fraud managementu a subjektům, které se podílí na řešení této trestné činnosti. V práci je analyzován a hodnocen současný stav pojistných podvodů na základě statistik orgánů činných v trestním řízení a speciálních útvarů pojišťoven, které se zabývají odhalováním pojistných podvodů. Důležitou součástí textu je oblast věnovaná zavádění tzv. registru pojistných událostí na český pojistný trh. V souvislosti s tím je vysvětlen proces fungování úvěrových registrů v oblasti bankovnictví, protože zmíněné registry by měly pracovat na stejném principu. Cílem praktické části je navrhnout nejvhodnější řešení pro odhalování pojistných podvodů.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 92 s., 19 s. priloh
Subject(s)
detection of insurance fraud, risk factors, criminal, insurer. insured accident, insurance benefit, policy holder, insurance fraud, database of insurance claims, credit bureau, detekce pojistného podvodu, kriminogenní faktory, pachatel, pojistitel, pojistná událost, pojistné plnění, pojistník, pojistný podvod, registr pojistných událostí, úvěrový registr
Citation
ISSN
ISBN