Elekronická konrtolní karta vozu Kvasiny

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací současných postupů při evidenci závad v průběhu kompletního výrobního procesu vozidla v závodech ŠKODA AUTO a.s., zejména pak ve výrobním závodě v Kvasinách. Nejprve stručně popisuje základní principy současného fungování evidence závad ve výrobě a ukazuje podobu současné kontrolní karty vozu, informuje o původním stavu linky svařovny a následně prochází modernizaci, která tuto linku připraví na nástup nových technologií. Následně je v bakalářské práci navrženo, jak by měly vypadat některé části systému elektronické kontrolní karty vozu a jiných, přidružených systémů. Cílem tohoto projektu je připravení podkladů pro vytvoření systému elektronické karty vozu tak, aby se urychlil tok výroby a zredukovalo se použití papírových dokumentů v jejím průběhu. V závěru je zhodnocen přínos navrhovaných řešení.
This bachelor thesis follows up modernization of current methods for registration of faults during complete process of vehicle production at ŠKODA AUTO a.s. manufacturing plants, especially manufacturing plant in Kvasiny. First of all it describes basic principles of current fault registration in production and it shows current form of vehicle controlling card, or traveller card, informs about original state of welding hall following by showcasing of modernization, which will remake welding hall and prepare it for deployment of new technologies. Afterwards bachelor thesis propounds form of some parts of new electronical controlling card of vehicle and other related systems. Main goal of this project is to prepare background for development of new system for electronical controlling card of vehicle so it can expedite production and reduce usage of paper documents during production. Benefit of propounded solutions is evaluated at the end.
Description
Subject(s)
Automatická evidence vozidel, elektronická kontrolní karta vozu, elektronizace, informační systémy, kvalita, ŠKODA AUTO as, Automatical vehicle evidence, electronical controlling card of vehicle, electronization, information systems, quality, ŠKODA AUTO as
Citation
ISSN
ISBN