Vývojové trendy výskytu specifických poruch učení

Title Alternative:Developmental trends of specific learning disabilities´ occurence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor thesis deals with the development of specific learning disabilities{\crq} occurrence at primary schools in Litoměřice. Its goal was to map the development of specific learning disabilities{\crq} occurrence in comparison with the knowledgeability of primary school teachers and the extent to which parents cooperate with a dyslexic outpatient counselling clinic. The thesis consists of two parts. Through processing of literary resources, the theoretical part deals with the most significant current trends in the care for individuals with specific learning disabilities, explains the issue of specific learning disabilities, legislative definition of pedagogical integration, counselling services, diagnostics, re-education or prevention of specific learning disabilities. Through non-standardised questionnaires, the practical part ascertained at primary schools over a five-year period the occurrence of dyslexia and dyslexia with an associated disorder or disorders, the extent of parents{\crq} cooperation with an outpatient counselling clinic and the teachers{\crq} knowledgeability of special pedagogy. Results show that the level of teachers{\crq} knowledgeability has an increasing character, but it is still necessary to expand primary school teachers{\crq} expertise in special pedagogy. The increasing demands of working with children with a specific learning disability are confirmed by the finding that dyslexia combined with dysgraphia, dyscalculia and dysorthographia occur in a larger extent than dyslexia alone. The main contribution of the thesis can be seen in regular cooperation of parents and pupils with a specific learning disability with dyslexic outpatient counselling clinic, which has also an increasing tendency. This showed a great interest of parents in dealing with a developmental specific learning disability in their children.
Bakalářská práce se zabývala vývojem výskytu specifických poruch učení na základních školách v Litoměřicích. Jejím cílem bylo zmapovat vývoj výskytu specifických poruch učení v porovnání se vzdělaností učitelů na základních školách a míru spolupráce rodičů s dyslektickou ambulantní poradnou. Práci tvořily dvě části. Teoretická část pomocí zpracování literárních zdrojů se zabývala nejvázanějšími aktuálními trendy v péči o jedince se specifickými poruchami učení, objasňovala problematiku specifických poruch učení, legislativní vymezení pedagogické integrace, poradenské služby, diagnostiku, reedukaci či prevenci specifických poruch učení. Praktická část zjišťovala na základních školách za období pěti let pomocí nestandardizovaných dotazníků výskyt dyslexie a dyslexie s přidruženou poruchou či poruchami, rozsah spolupráce rodičů s ambulantní poradnou a vzdělanost učitelů ve speciální pedagogice. Výsledky ukázaly, že míra vzdělanosti učitelů má rostoucí charakter, ale i nadále vyvolává nutnost rozšiřovat odbornost učitelů základních škol v oboru speciální pedagogiky. Narůstající náročnost v práci s dětmi se specifickou poruchou učení potvrzuje zjištění, že dyslexie v kombinaci s dysgrafií, dyskalkulií, dysortografií se vyskytuje ve větší míře, než dyslexie samostatně. Za největší přínos práce bylo možné považovat, že spolupráce rodičů a žáků se specifickou poruchou učení s dyslektickou ambulantní poradnou je pravidelná a má zároveň rostoucí tendenci. Ukázal se tak velký zájem rodičů řešit vývojovou specifickou poruchu učení u svých dětí.
Description
katedra: KSS; rozsah: 60 s.
Subject(s)
specific learning disability, dyslexic outpatient counselling clinic, current trends, legislature, pedagogical integration, counselling services, diagnostics, re-education, prevention, dyslexia, associated disorder, special pedagogy, dysgraphia, dyscalculia, dysorthographia, specifická porucha učení, dyslektická ambulantní poradna, aktuální trendy, legislativa, pedagogická integrace, poradenské služby, diagnostika, reedukace, prevence, dyslexie, přidružená porucha, speciální pedagogika, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie
Citation
ISSN
ISBN