Lidové pranostiky jako námět výtvarné řady na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Weather Sayings as a Theme for a Series of Art Classes at Elementary School
Abstract
Diplomová práce se zabývá lidovými pranostikami a jejich ztvárňováním ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy.Teoretická část vysvětluje základní pojmy jako lidové pranostiky, výtvarná výchova, výtvarné techniky a mezipředmětové vztahy. Podrobněji se zabývá historií a významem lidových pranostik, důležitým postavením výtvarné výchovy v životě dítěte a v neposlední řadě vybranými výtvarnými technikami, které jsou využity při ztvárňování lidových pranostik.Praktická část obsahuje soubor deseti metodických listů, které jsou vytvořeny na každý měsíc jednoho školního roku. Tématem jsou lidové pranostiky a jejich ztvárňování tradičními i netradičními výtvarnými technikami.
The thesis deals with weather lore sayings and their depiction in art education in the 1st grade of elementary school.The theoretical part explains the basic concepts such as weather lore, art education, art techniques and interdisciplinary relations. It details the history and importance of weather lore sayings, the importance of art education in a child's life, as well as selected art techniques used for depiction of weather lore sayings.The practical part contains a set of ten methodological sheets that are created for each month of a school year. Their topic is weather lore sayings and their depiction using conventional and unconventional art techniques.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN