Nové trendy v ubytování účastníků cestovního ruchu v Libereckém kraji

Abstract
Bakalářská práce se zabývá novými trendy v ubytovacích službách. První část se věnuje teoretickým východiskům, týkajících se cestovního ruchu a ubytovacích zařízení. Jsou zde vysvětleny základní pojmy z této oblasti včetně druhů ubytovacích zařízení, jejich kategorizace a klasifikace obecně a v České republice. Následně jsou představeny nové trendy v ubytování účastníků cestovního ruchu ve světě. Praktická část začíná charakteristikou cestovního ruchu v Libereckém kraji spolu se statistickými údaji. Následuje popis vybraných moderních forem ubytování pro cestovní ruch v rámci Libereckého kraje. Součástí praktické části je také vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá povědomí osob všech věkových kategorií o netradičních formách ubytování. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení propagace vybraných ubytovacích zařízení.
New trends in Tourist Accommodation. The Bachelor thesis aims to depict new trends in accommodation within travel and tourism industry. The theoretical part describes tourism itself and basic forms of accommodation facilities. Subsequently, new and modern trends in accommodation of tourism are presented. The practical part contains particular examples with a focus on modern forms of accommodation within Liberec region. In addition, the part evaluates the questionnaire survey which examines awareness and interest of tourists in modern types of accommodation. The final part of the thesis suggests concrete measures and improvements of promoting new forms of accommodation.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, ubytování, nové trendy, ubytovací zařízení, hotel, Tourism, accommodation, new trends, hotel, accommodation facilities
Citation
ISSN
ISBN