Volnočasové aktivity mládeže s poruchami chování

Title Alternative:Leisure Time Activities of Young People with Behavioural Disorders
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou volného času mládeže s poruchami chování. Vycházela z potřeby zmapování dané problematiky. Jejím cílem bylo zjištění charakteristiky volného času mládeže s poruchami chování. Výsledky byly srovnávány s kontrolní skupinou, mládeží bez poruch chování. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala a objasňovala základní okruhy: volný čas, vývojové období adolescence a specifické poruchy chování. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku situaci, jakým způsobem tráví volný čas mládež s poruchami chování, jaké volnočasové aktivity preferují, jak jsou spokojeni s náplní volného času. Šetření probíhalo u 33 žáků se specifickými poruchami chování ve věku 12 - 16 let, kontrolní skupinu tvořilo 26 žáků stejné věkové skupiny bez poruch chování. Výsledky ukazovaly na některé odlišnosti trávení volného času mládeže s poruchami chování a mládeže bez poruch chování, zejména z hlediska organizovanosti, z hlediska spokojenosti. Naopak obě skupiny se shodly, s kým nejčastěji tráví svůj volný čas a v preferenci některých volnočasových aktivit (pasivní zábava, sportovní aktivity). Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti výchovy ve volném čase v rámci školy. Za největší přínos práce se považuje zmapování trávení volného času žáků se specifickými poruchami chování a získání podnětu pro další výzkum v této problematice.
The diploma thesis dealt with the dilemma regarding periods of leisure found in youths with behavior disorder and followed the needs of charting the relevant questions of adolescents with specific behavior isorder. The aim of the thesis was to investigate the characteristics of free time found in youths with behavior disorder. The results were compared with a control group, youths without behavior disorder. The work was divided into two main areas. There was a theoretical part which described and made clear the basic coverage with the aid of literature sources: leisure time, development periods of adolescence, and specific behavior disorders. The practical part was based on filling out questionaires that asked youths with behavior disorder how they spent their free time, what activities they preferred to do, and if they were satisfied with these activities. The inquiry was made using 33 pupils between the ages of twelve and sixteen with specific behavior disorders and the control group was created by using 26 pupils of the same age without behavior disorder. The results pointed towards some differences in the periods of leisure spent between the group with behavior disorder and the group without behavior disorder, especially on the point of the organization of their leisure time and their satisfaction. On the other hand, both groups met with regards to who they spent most of their periods of leisure with and the preference of choice of some of their leisure time activities (passive entertainment, sports activities). The outcome led to concrete suggestions about the arrangements in the area of education of free time within the framework of school. In conclusion, the greatest contribution of the work according to the problematic theme was to map the passing of periods of leisure found in pupils with specific behavior disorders and obtaining stimulation for the next set of research regarding this problem.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 65
Subject(s)
volný čas, volnočasové aktivity, adolescence, specifické poruchy chování, hyperkinetická porucha, leisure time, leisure time activities, adolescent, specific behavioural disorders, hyperkinetic disorder
Citation
ISSN
ISBN