Kriminalita mládeže

Title Alternative:Criminality of Youths
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis dealt with one of the most serious problems of crime ? the crime of minors and adolescents. It is a very sensitive issue that the society should pay close attention to it. The aim of this work was to map the situation of juvenile crime, find the most often committed crime, its motives and causes.The work was divided into theoretical and practical parts. The first part dealt with the definition of fundamental terms, description of the developments in crime since 1989, various influences of juvenile delinquency, behaviour disorders that affect delinquent action, crime prevention and its programms. This part was based on laws, literature and other resources. The second part was based on the method of processing questionnaires. The data from educational institutions were used as the source of research. The steps to reduce juvenilie delinquency were suggested according to the survey. The results showed that juvenile delinquency of boys from the educational institution was greatly influenced by upbringing and place where the boys lived.The survey showed the failure of parenting, that affects the individual formation.
Bakalářská práce se zabývala nejzávažnější problematikou a to kriminalitou nezletilých a mladistvých, jedná se o velmi citlivé téma, kterému by měla společnost věnovat velkou pozornost. Cílem bylo zmapovat stav trestné činnosti mladistvých, která trestná činnost je páchána nejčastěji, jaké jsou motivy a příčiny trestné činnosti. Práce byla rozdělena do části teoretické a praktické.První teoretická část se zabývala vymezením základních pojmů a popisem vývoje kriminality od roku 1989, různými vlivy kriminality mládeže, poruchami chování, které ovlivňují delikventní jednání, prevenci kriminality a programy zaměřující se na prevenci kriminality. Pro zpracování teoretické části byly použity odborné prameny literatury, informační zdroje a zákony.Druhá praktická část práce byla postavena na metodě zpracování dotazníků. Jako zdroj pro výzkum byla použita data z Výchovných ústavů. Z průzkumu byla navržena opatření ke snížení kriminality mladistvých.Výsledky ukazovaly, že kriminalita mládeže u chlapců z výchovného ústavu je značně ovlivněna výchovou a prostředím, ve kterém se chlapci pohybovali. Průzkum ukázal selhání rodinné výchovy, která má vliv na formování jedince.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 84 s. (123 936 znaků)
Subject(s)
youth, children, minor, youthful, personality, offender, behavioral disorders, delinquency, criminality, aggressiveness, family, school, criminal offense, offense, drugs, education, mládež, dítě, nezletilý, mladistvý, osobnost, pachatel, poruchy chování, delikvence, kriminalita, agresivita, rodina, škola, trestný čin, přestupek, drogy, výchova
Citation
ISSN
ISBN