Úskalí vzdělávání mimořádně nadaných dětí z pohledu jejich učitelů a rodičů

Title Alternative:Difficulties in education of exceptionally talented children, teachers´ and parents´point of view
Abstract
Diplomová práce se zabývá nadanými či mimořádně nadanými žáky, na základě analýzy odborných publikací se snaží o jejich charakteristiku a zjišťování problémů, které doprovázejí jejich vzdělávání. Kvalitativním výzkumem, do něhož byly zapojeny jak učitelky, tak matky těchto žáků, jsme zjišťovali respondentkami vnímaná úskalí, s nimiž se v průběhu vzdělávání nadaných žáků setkávají ve své praxi. Šetření proběhlo ve čtyřech základních školách v okrese Mladá Boleslav a v jedné základní škole v Mělníce, kazuistiky dětí jsou předloženy od tří matek. Z výsledků rozhovorů byl pomocí otevřeného kódování vyvozen závěr, který byl předložen Pedagogicko-psychologické poradně v Mladé Boleslavi.
The thesis deals with gifted or exceptionally gifted students. Based on an analysis of specialized publications we are trying to point out their characteristics and identify problems that accompany their education. Qualitative research, in which were involved teachers and mothers of these students, we investigated difficulties which the responders encountered by the course of education of gifted students in their practice. Survey was carried out in four elementary schools in the district Mladá Boleslav and one elementary school in Mělník, children case studies are presented from three mothers. The results of the interviews using open coding was concluded. The results were submitted to the Educational and Psychological Counseling Center in Mladá Boleslav.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN