Přesný zdroj střídavého proudu

Title Alternative:AC current source with high acurracy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním tématem diplomové práce je návrh a praktická realizace přesného zdroje střídavého proudu pro budicí cívky indukčního průtokoměru. V teoretické pasáži je rozebrána a popsána problematika proudových zdrojů, jejich základních parametrů z pohledu vstupu a výstupu, používaných pojmů a porovnání základních typů zapojení. V práci je dále popsán fyzikální princip elektromagnetického měření průtoku a specifikace proudových zdrojů pro indukční průtokoměry. Další kapitola je věnována simulaci na modelech obvodů. Zdroj napětí s indukční zátěží a modely zdrojů proudu jsou podrobeny simulaci pro zjištění obvodového řešení a jednotlivých závislostí. Grafické znázornění výsledků je uskutečněno pomocí parametrické transientní analýzy. Praktická část je věnována konkrétnímu návrhu obvodového řešení se snahou potlačení teplotní závislosti a následné fyzické realizaci vytvořeného řešení. Výsledkem diplomové práce je osazená a oživená vývojová deska plošného spoje se čtyřmi koncepty přesného zdroje proudu. V závěru diplomové práce jsou shrnuty dosažené výsledky měřením a konfrontovány s teoretickými předpoklady.
The main objective of this diploma thesis is a design and practical realization AC current source with high accuracy for excitation coil of electromagnetic flow-meter. There is analyzed and described the issue of power supplies, basic parameters in terms of input and output and compare basic types of hardware integration in the theoretical part. In the next section is described the operation of a magnetic flowmeter which is based upon Faraday?s Law and specification of power supplies for flowmeters. Other chapter is devoted to the simulation model of the circuit. Voltage source with inductive load, the models of current sources are subject for detection circuit simulation solutions and various addictions. The graphical representation of results is carried out using parametric transient analysis. The practical part is devoted to a particular circuit design solutions with an attempt to suppress the temperature dependence of physical implementation and generated solutions. The result of this thesis is PCB with the four concepts of precision current source. There is summarized the results obtained by measuring and confronted with theoretical expectations in conclusion of this thesis.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD-ROM; rozsah: 78
Subject(s)
proudový zdroj, teplotní stabilita, indukční průtokoměr, current source, temperature stability, inductive flow-meter
Citation
ISSN
ISBN