Kontextuální výuka na ZŠ na příkladu způsobů výroby elektrické energie

Abstract
Diplomová práce představuje jeden z možných způsobů výuky o energetických zdrojích na základních školách. Nabízí využití projektového vyučování ve výuce chemie a upozorňuje na nutnost vést žáky ke kritickému myšlení, jehož metody napomáhají rozvíjet klíčové kompetence zakotvené v RVP ZV. V diplomové práci je uveden odpilotovaný projekt, jehož realizace je zhodnocena z metodického i funkčního hlediska.
The diploma thesis presents one of the possible ways of teaching about energy sources at elementary schools. It applies project teaching in chemistry classes and draws attention to the need to lead the students to critical thinking, which is a methods helping to develop key competences in the curricula. Pilot project is discussed in the Thesis both in terms of methodology and implementation.
Description
Subject(s)
Projektové vyučování, kritické myšlení, elektrická energie, obnovitelné zdroje, neobnovitelné zdroje, životní cyklus, externality, Project teaching, critical thinking, electric energy, renewable sources, non-renewable sources, life cycle, externalities
Citation
ISSN
ISBN