Vliv narušené komunikační schopnosti na odklad povinné školní docházky

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem bakalářské práce je problematika narušené komunikační schopnosti u dětí s odkladem povinné školní docházky. V teoretické části bakalářské práce je vycházeno ze studia odborné literatury. Jsou zde prezentovány poznatky vývoje řeči z logopedického hlediska, narušené komunikační schopnosti a jejich kategorie, logopedické péče v České republice a problematiky školní zralosti. V empirické části je formou kvantitativního výzkumu, který proběhl metodou dotazníkového šetření, zjišťováno, je-li narušená komunikační schopnost nejčastějším důvodem odkladu povinné školní docházky, či pouze podílejícím se faktorem. Výsledky průzkumu byly zpracovány, vyhodnoceny a graficky znázorněny. Pro průzkumné šetření se stanovily hypotézy, které byly na základě výsledků průzkumu potvrzeny či vyvráceny.
The bachelor thesis deals with the problem of the disturbed communication ability of children whose school attendance is postponed. The theoretical part of the thesis is derived from the study of specialized literature. It submits the findings about the development of speech ability from the logopaedic point of view, disturbed communication abilities and its categories, logopaedic care in the Czech Republic and the issues of reaching school age (i.e. old enough to go to school). The empirical part determines, by quantitative research carried out through a survey, whether disturbed communication ability is the main reason for postponing compulsory school attendance or just a contributing factor. The results of the research were processed, evaluated and graphically depicted. After the research, hypotheses were proposed and subsequently proven right or wrong based on the results of the research.
Description
Subject(s)
Děti, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, kategorie narušené komunikační schopnosti, logopedická péče, školní zralost, Children, speech development, disturbed communication ability, disturbed communication ability category
Citation
ISSN
ISBN