Optimalizace komunikační strategie vybraného podniku

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci komunikační strategie vybrané společnosti Lyžařský areál Paseky s.r.o., potažmo na celý Skiareál Paseky nad Jizerou. V teoretické části je definována nejen samotná marketingová komunikace, její cíle a jednotlivé strategie, ale i vybrané nástroje komunikačního mixu včetně nových trendů v dané oblasti. Praktická část je věnována charakteristice skiareálu zejména vybranému provozovateli. Hlavní část představuje rozbor současného stavu marketingové komunikace areálu, její zhodnocení a porovnání vybraných prvků s konkurenčními areály. Z poznatků z této kapitoly a za pomoci specializovaných odborníků jsou představeny nové návrhy komunikačních nástrojů, včetně vyhodnocení jejich finanční náročnosti, které by měly areálu pomoci k zefektivnění komunikační strategie.
This diploma thesis is focused on the optimalization of the communication strategy of the selected company Lyžařský areál Paseky s.r.o., and therefore on the whole Skiareál Paseky nad Jizerou. The theoretical part defines not only the marketing communication itself, its goals and individual strategies, but also selected tools of the communication mix, including new trends in the field. The practical part is devoted to the characteristics of the ski resort, especially to the selected operator. The main part is an analysis of the current state of marketing communication of the ski resort, its evaluation and comparison of selected elements with competing ski resorts. From the findings of this chapter and with the help of specialized experts, new proposals for communication tools are presented, including an evaluation of their financial demands, which should help the ski resort to streamline the communication strategy
Description
Subject(s)
marketingová komunikace, komunikační mix, online komunikace, off-line komunikace, skiareál, Covid-19, marketing communication, communication mix, online communication, off-line communication, ski resort, Covid-19
Citation
ISSN
ISBN