Dostupnost služeb v okresech Česká Lípa a Děčín

Title Alternative:Availability of services in the districts of Česká Lípa and Děčín
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce se zabývá rozmístěním a dostupností vybraných komerčních služeb na území obcí nacházejících se v okresech Česká Lípa a Děčín. Zkoumání bylo prováděno terénním mapováním a následnou analýzou získaných dat, kde jsou také zahrnuty data o dojížďce a vyjížďce, počtu obyvatel, dopravní dostupnosti a data ze sčítání dopravy. Jednotlivé poznatky byly také zaznamenány pomocí GIS do map. Ze získaných dat bylo také možno určit centralitu jednotlivých obcí, a určit tak jednotlivá regionální centra. Dále byl také zkoumán vztah počtu služeb v jednotlivých obcích a přírůstku či úbytku obyvatel. V rámci vypracování práce byl také vypracován dotazník zaměřený na dostupnost služeb.
This thesis deals with the distribution and availability of selected commercial services to municipalities located in the districts of the Czech Lipa and Decin. Exploration was conducted by field mapping and subsequent analysis of the data obtained, which are also included data on commuting, population, accessibility and data from traffic counts. Partial results were also recorded using GIS to map. The collected data was also possible to determine the centrality of individual municipalities, thus identifying the individual regional centers. It was also studied the relationship of services in each municipality and growth or population decline. In the context of the preparation work has also developed a questionnaire focused on service availability.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN