Testing physiologic comfort of functional clothing

Title Alternative:Testowanie komfortu fizjologicznego odzieży funkcyjnej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Předmětem výzkumných prací, prováděných na Katedře oděvnictví Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, byla inovace a monitorování fyziologických vlastností první vrstvy funkčních oděvů pro sportovce, vojsko, hasiče, policii atd. Fyziologické vlastnosti oděvů jsou jednou z požadovaných vlastností na funkční oděv a jsou důležité, protože významně ovlivňují nejen pocity nositele, ale i psychiku a výkon sportovců, vojáků, policie atd. Nelze navrhnout univerzální oděv, který bude vyhovovat při všech povětrnostních podmínkách a fyzické zátěži nositele, ale lze použít vhodnější textilní materiály a propracovanější design oděvů pro zlepšení oděvního komfortu. Těžištěm výzkumných prací byly laboratorní testy při simulované zátěži probanda s monitorováním teplot a vlhkosti v mezní vrstvě oděvů. Na základě analýzy naměřených hodnot a výsledků testů souboru T-Shirt byl navržen soubor optimálních struktur textilních materiálů pro funkční oděv.
Przedmiotem prac badawczych, prowadzonych w Katedrze Odzieżownictwa Wydziału Tekstylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu, była innowacja i monitorowanie właściwości fizjologicznych pierwszej warstwy odzieży funkcyjnej dla sportowców, wojska, straży pożarnej, policji, itd. Właściwości fizjologiczne odzieży należą do wymaganych właściwości odzieży funkcyjnej i są ważne, ponieważ w znacznym stopniu wpływają nie tylko na odczucia osoby noszącej, ale również na psychikę i wyniki sportowców, żołnierzy, policjantów, itd. Nie można opracować uniwersalnej odzieży, która będzie odpowiednia w każdych warunkach atmosferycznych i przy różnym obciążeniu fizycznym osoby noszącej, ale w celu poprawy komfortu można zastosować lepsze materiały tekstylne i lepiej opracowane wzornictwo odzieży. Głównym przedmiotem prac badawczych były testy laboratoryjne z symulowanym obciążeniem probanta i z monitorowaniem temperatury i wilgotności w warstwie granicznej odzieży. Na podstawie analizy pozyskanych wartości i wyników testów zespołu T-Shirt opracowano zbiór optymalnych struktur materiałów tekstylnych dla odzieży funkcyjnej
The subject of research work carried out at the Department of Clothing of the Faculty of Textile at the Technical University of Liberec was innovation and monitoring of physiologic properties of the first layer of functional clothing for sportsmen, army, firemen, police, etc. Physiologic properties of clothing are ones of the properties requested from functional clothing and they are important because they significantly influence not only the wearer's feelings but also psyche and performance of sportsmen, soldiers, policemen, etc. No universal clothing, which would be suitable for all weather conditions and physical exercise of the wearer can be designed, however, more suitable textile materials and more elaborated designs of clothing for improvement of clothing comfort can be used. The focus of research work was laboratory testing with proband’s simulated load with monitoring of temperatures and moisture in the limit layer of clothing. Based on the analysis of measured values and test results of set of T-shirts, a set of optimum structures of textile materials for functional clothing was designed.
Gegenstand der Forschungsarbeiten, die an dem Lehrschul für Bekleidungsindustrie an der Textilfakultät der Technischen Universität in Liberec durchgeführt wurden, waren Innovationen und die Überwachung der physiologischen Eigenschaften der ersten Schicht der Funktionskleidung für Sportler, die Armee, die Feuerwehr, die Polizei etc. Die physiologischen Eigenschaften der Kleidung sind eine der erforderlichen Eigenschaften der Funktionskleidung und sie sind wichtig, da sie nicht nur die Gefühle des Trägers, sondern auch die Psyche sowie die Leistung der Sportler, der Soldaten, der Polizei etc. bedeutend beeinflussen. Es kann keine Universalkleidung entworfen werden, die allen Witterungseinflüssen und der physischen Belastung des Trägers entsprechen wird, aber es können geeignetere Textilmaterialien und ein durchgearbeitetes Kleidungsdesign für die Verbesserung des Kleidungskomforts verwendet werden. Der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten waren Labortests bei einer simulierten Belastung einer Testperson mit der Überwachung von Temperaturen und der Feuchtigkeit in der Grenzschicht der Kleidung. Auf Grund der Analyse der gemessenen Werte und der Testergebnisse des T-Shirt-Komplexes eine der Technischen Universität in Liberec durchgeführt wurden, waren für Sportler, die Armee, die Feuerwehr, die Polizei etc. Die Es kann keine Universalkleidung entworfen werden, die allen des Kleidungskomforts verwendet werden. Der Schwerpunkt der wurde ein Komplex von optimalen Strukturen der Textilmaterialien für eine Funktionskleidung entworfen.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN