Sebevražednost

Title Alternative:Suicidality
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou sociálně patologického jevu, kterým je sebevražda. Jejím cílem bylo ověřit platnost předpokladů, že nejčastějším způsobem sebevraždy u mužů je oběšení, nejčastějším místem spáchání sebevraždy je místo trvalého bydliště a nejčastějším zjištěným důvodem spáchání suicidálního jednání je u mužů nemoc. U žen jsem předpokládal, že nejčastějším způsobem spáchání sebevraždy je otrava léky, nejvíce sebevražd se uskutečnilo v místě trvalého bydliště a nejčastějším zjištěným důvodem byly psychické problémy. Některé moje hypotézy se potvrdily. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů definovala základní pojmy, věnovala se sebevraždě z pohledu historie, popisovala vývoj sebevražedného jednání, důvody sebevražedného jednání a rizikové faktory, jmenovala ohrožené skupiny, odhalila způsoby provedení sebevražd, důsledky suicidálního jednání a jeho prevenci. Praktická část zjišťovala pomocí analýzy spisové dokumentace a následného průzkumu 172 případů dokonaných sebevražd na okrese Jičín v letech 2000 až 2009 způsoby, místa a důvody suicidálního jednání podle pohlaví. Výsledky průzkumu potvrdily některé moje předpoklady a vyústily v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti prevence. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat nalezení rizikových skupin obyvatel na okrese Jičín od roku 2000 do roku 2009, zjištění míst a důvodů spáchání sebevražd a navržení způsobů, jak předcházet a omezit vzniku sebevražedného jednání.
My Bachelor Degree Thesis was about an issue of a socio-pathological phenomenon called suicide. The aim was to prove the truth of the hypothesis that the most frequent way of suicide of men is hanging, the most frequent place is the place of residence and the frequently determined reason for commiting a suicide is a disease. In my opinion women are supposed to commite a suicide by drug intoxication, the most frequent place is the place of residence and the frequently determined reason for commiting a suicide are mental problems. Some my hypothesis was confirmed. The thesis consisted of two principal parts: the theoretical, which - elaborating expert sources- defined basic terms, dealt with suicide from the view of history, described lines and reasons for suicidal behaviour and high-risk factors, listed vulnerable groups, revealed types ot suicide, impacts and preventiv. The practical part traced - through an analysis of recorded documentation and a follow-up survay of 172 cases of completed suicides in Jičín district between 2000 - 2009 - ways, places and reasons of suicidal behaviour by the gender. The results of the survay confirmed some my hypothesis and led to concretely proposed measures in the area of prevention. The most important positive of my thesis in view of the treated issue might be the founding of vulnerable groups of residents of Jičín district(period 2000-2009), finding places and reasons for commiting suicides and suggesting how to prevent and reduce suicidal behaviour.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 x CD; rozsah: 58
Subject(s)
sebevražda, sebezabití, sebeobětování, parasuicidium, suicidální myšlenky, suicidální tendence, suicidální pokus, suicidium, impulzivní sebevražedné jednání, bilanční sebevražda, suicide, selfdestruction, self-sacrifice, demonstrative suicide, suicidal thoughts, suicidal tendency, suicidal attempt, impulsive suicidal behaviour, indended suicide, demonstrative suicide
Citation
ISSN
ISBN