Náměty pro badatelskou činnost v hodinách chemie na ZŠ

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této diplomové práce bylo vypracování 15 návrhů na badatelskou výuku chemie na základní škole včetně vytvoření metodických listů pro učitele a pracovních listů pro žáky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část uvádí důvody, které vedou k nutnosti tvorby takových typů úloh a jejich významu pro žáky základních škol. Dále se teoretická část zabývá vybranými komponentami výchovně vzdělávacího procesu, které podporují důležitost alternativních vyučovacích metod, jako je například badatelsky orientovaná výuka.V praktické části se nacházejí vybrané úlohy zpracované v metodických listech pro učitele a v odpovídajících pracovních listech pro žáky.
This diploma thesis aimed to the creation of fifteen suggestions for inquiry primary school teaching, including the formation of the methodical sheets for teachers and worksheets for students.The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, there are introduced reasons for the essentiality of the formation of mentioned sorts of assignments and their value for primary and secondary school students. Besides other things, the theoretical part deals with the chosen components of the educational process, which supports the importance of alternative teaching methods, such as inquiry teaching. In the practical part, there are presented chosen assignments. These assignments are compiled in the methodical sheets for teachers and the corresponding worksheets for students.
Description
Subject(s)
Badatelsky orientovaná výuka, pracovní listy, metodické listy, Inquiry based learning, worksheets, methodical sheets
Citation
ISSN
ISBN