Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií

Title Alternative:Dysgraphia: Prevention of Problems in Wirting and Care for Children with Dysgraphia
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá Dysgrafií předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií. Teoretická část bakalářské práce obsahuje obecnou charakteristiku poruch učení, charakteristiku dysgrafie, přístup k dítěti s dysgrafií, reedukaci a s ní související pomůcky pro práci dysgrafického dítěte. Empirická část práce se zabývá rozborem a vyhodnocením dotazníkového šetření, jež byl zaměřen na předcházení problémům v psaní užitím správných výukových metod, prostředků a pomůcek s cílem vytvoření osnov práce s dětmi se zaměřením na jemnou motoriku.
This bachelor's thesis deals with dysgraphia prevention of problems with writing and care for children with dysgraphia. Theoretical part of this bachelor's thesis contains general characteristics of learning disabilities, characteristics of dysgraphia, approach towards children with dysgraphia, their re-education and related teaching aids. Empirical part of this thesis deals with analysis and evaluation of a questionnaire survey focused on prevention of problems with writing using the correct teaching methods, resources and aids with aim on creating a curriculum for work with children focusing on fine motor skills.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN