Miloš Zeman

Abstract
Diplomová práce představuje osobu Miloše Zemana, jeho způsob komunikace a vystupování. Vysvětluje obecné komunikační schéma, základy etiky a zabývá se morálními hodnotami. Vysvětluje, proč je důležité, aby státní představitelé dodržovali principy slušného chování. Následně představuje koncept společenského protestu. Způsob, jak je možné pomocí světelných projekcí a dýmovnic vyjádřit svůj nesouhlas s veřejným vystupováním pana Miloše Zemana a se způsobem, jakým reprezentuje naši zemi.
This master's project presents Miloš Zeman, his way of communication and behavior. Explains the general communication scheme, the foundations of morality and deals with moral values. It explains why it is important that state leaders follow principles of good manners. Then introduces the concept of social protest. Way as is possible with light projections and smoke bombs to express their opposition to public performance of Mr. Miloš Zeman, and the way they represented our country.
Description
Subject(s)
Miloš Zeman, kultura, mrav, morálka, volání o pomoc, kouřové signály, projekce, vzkazy pro prezidenta, etika, komunikace, Miloš Zeman, culture, manners, morality, call for help, smoke signals, projection, messages for President, ethics, communications
Citation
ISSN
ISBN