Měření jasu noční oblohy a jeho geografické aspekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá měřením jasu noční oblohy ve vybraných lokalitách v okolí Liberce, Jizerských hor a Podještědí a jeho hodnocením. Přírodní jas noční oblohy je velmi nízký a vyskytuje se na lokalitách desítky až stovky kilometrů od nejbližších měst. S rozvojem civilizace a nárůstem umělého osvětlení začal jas noční oblohy na mnoha místech na světě růst, což astronomům zhoršuje podmínky pro pozorování vesmíru. Nárůst tzv. světelného znečistění má kromě zvýšení jasu noční oblohy také dopady na životní prostředí a zdraví lidí. V teoretické části práce jsou popsány zdroje jasu noční oblohy, přírodní i umělé. Další kapitoly jsou věnovány oblastem tmavé oblohy, metodikám měření jasu noční oblohy a družicovému mapování světelného znečištění. Praktická část je zaměřena na vlastní měření jasu noční oblohy na vybraných lokalitách a jeho zhodnocení.
The bachelor thesis deals with the measurement of night sky brightness on selected sites around Liberec, Jizera Mointains and Podještědí and its evaluation. The night sky brightness is naturally very low and occurs at sites tens and hundreds of kilometers from the nearest towns. Development of civilization and the increase of articifial lightning, increase considerably the night sky brightness in many places in the world, whic aggravates astronomers for the conditions of observation of the space. This increase of light pollution also has an impact on the environment and human health. The theoretical part of this thesis describes sources of night sky brightness, natural and artificial. Following chapters are devoted to the dark sky parks, methodologies for measuring of the night sky brightness and satellite mapping of light pollution. The practical part of this thesis is focused on my own measurement of the night sky brightness and its evaluation.
Description
Subject(s)
Jas noční oblohy, světelné znečištění, umělé osvětlení, Night sky brightness, light pollution, artificial lightning
Citation
ISSN
ISBN