Vliv specifických poruch učení na volbu budoucí profese

Abstract
Bakalářská práce se snaží nastínit problematiku volby budoucí profese spojené s dyslexií a dysgrafií. Cílem bakalářské práce je zjistit volbu povolání u lidí, kterým během docházky do základní školy byla diagnostikovaná specifická porucha učení. V empirické části práce odpovídá na tři základní okruhy témat, a to jaké faktory měly největší vliv na výběr profese, jaký vliv měla dyslexie a dysgrafie na výběr střední školy a zda došlo ke změně profesní orientace po prvotním získání kvalifikace. Průzkumná data byla zjištěna pomocí metody rozhovoru. Průzkumný vzorek činil deset respondentů dospělého věku. Z průzkumu vyplývá, že z faktorů, které mají vliv na výběr budoucí profese, to jsou především zájmy jedinců a jejich prospěch. U osmi z deseti respondentů měla dyslexie a dysgrafie vliv na výběr střední školy a sedm z deseti respondentů se zabývá vystudovaným oborem.
The bachelor thesis tries to outline the issue of choosing a future profession associated with dyslexia and dygraphia diagnosis. The aim of the bachelor's thesis is to find out the choise of profession of people who were diagnosed with a specific learning disorder during primary school. The empirical part answers three basic topics whitch are: what factors influenced the choice of profession the most, how big was tje influence of dyslexia and dysgraphia on choosing a hiát school and whether there was a chase of professional orientation after gaining the qualification. Data were obtained using the interview method. The survey sample consisted of ten adult respondents. The survey shows that the factors that influence the choice of future profession are primarily the interests of individuals and their benefit. In four-fifths of the respondents, dyslexia and dysgraphia influenced the choice of secondary school, and seven out of ten respondents stay in ther field of study.
Description
Subject(s)
Specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, kariérní poradenství, volba budoucí profese, Specific learning disorders, word blindness, dysgraphia, carem counseling, choice of future profesion
Citation
ISSN
ISBN