Neue internetbasierende Medien als Herausforderung für die extern gerichtete Unternehmenskommunikation

Title Alternative:Nowe instrumenty wykorzystujace internet jako mozliwosc zewnetrznej komunikacji przedsiebiorstwa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Tento příspěvek se zabývá aplikací nových prostředků využívající internet při externě vedené podnikové komunikaci. Přitom se autorka orientuje speciálně na médium „Corporate Blog" a představuje vědecké stanovisko výzkumu, který se tímto tématem zabývá. Vymezení problému, které bylo odvozeno z tohoto výzkumu, tvoří základ zde načrtnutého rámce analýzy. Autorka se soustředila zejména na zpracování toho, jaké faktory charakterizují externě vedenou podnikovou komunikaci prostřednictvím Weblogů a jaké zvláštnosti vykazuje tato forma komunikace ve spojení se stanovením cílů externě vedené podnikové komunikace.
Niniejszy artykul poswiycony jest zastosowaniu nowych instrumentów wykorzystujqcych internet do zewnytrznej komunikacji przedsiybiorstwa. Autor koncentruje siy na szczególnym instrumencie, jakim jest „Corporate Blog", pokazujqc aktualny stan badan naukowych prowadzonych w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badan stanowiq podstawy opisanego zarysu analizy. Nacisk w artykule polozono przede wszystkim na opisanie czynników charakterystycznych dla zewnytrznej komunikacji przedsiybiorstwa wykorzystujqcej blogi internetowe oraz opisanie cech tej formy komunikacji pod kqtem wytyczania celów zewnytrznej komunikacji przedsiybiorstwa.
The paper deals with applying web based media for external corporate communications. The author puts a particular focus on Corporate Blogs as a communication tool, and presents her comprehension of the state of research in this field. The consequentially derived research question should be approached with the outlined analytical frame. The presented research concentrates, in particular, on identifying relevant factors which influence the application of weblogs in external corporate communication. Also certain characteristics are identified to distinguish this modern communication approach from the conventionally used ones.
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Einsatz neuer internetbasierender Medien zur extern gerichteten Unternehmenskommunikation. Dabei geht die Autorin im Speziellen auf das Medium Corporate Blog ein und zeigt den wissenschaftlichen Stand der Forschung zum Thema auf. Die daraus abgeleitete Problemstellung bildet die Grundlage für den hier skizzierten Analyserahmen. Insbesondere soll herausgearbeitet werden, welche Faktoren die extern gerichtete Unternehmenskommunikation mittels Weblogs kennzeichnen und welche Besonderheiten diese Form der Kommunikation in Verbindung der Zielstellung von extern gerichteter Unternehmenskommunikation aufweisen.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN